تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۱، شماره ۴، صفحات ۶۷۱-۶۷۶

عنوان فارسی بررسی فراوانی آسیب‌های شغلی و آگاهی از احتیاط‌های استاندارد در کارکنان آزمایشگاه و پرستاران
چکیده فارسی مقاله مقدمه: بیماری‌های هپاتیت B و C و عفونت HIV (Human immunodeficiency virus) در کشور ما از جمله مشکلات بهداشتی محسوب می‌شود. برای کاهش مواجهه با آسیب‌های شغلی‌ که باعث انتقال این عفونت‌ها می‌شوند، اصولی طراحی شده است که با آگاهی از آن‌ها می‌توان تا حد بالایی از مواجهه با این آسیب‌ها پیشگیری نمود. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان آسیب‌های شغلی و تعیین آگاهی از احتیاط‌های استاندارد در کارکنان آزمایشگاه و پرستاران شهرستا‌ن‌های دهاقان و شهرضا طراحی شد.روش‌ها: این پژوهش مقطعی بر روی 77 نفر از پرستاران و کارکنان آزمایشگاه شاغل در مراکز دولتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که به روش سرشماری انتخاب شدند، صورت گرفت. جهت سنجش آگاهی از احتیاطات استاندارد و تعیین میزان آسیب‌های شغلی، از پرسش‌نامه محقق ساخته استفاده گردید. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از شاخص‌های توصیفی و آزمون‌های 2c و Mann–Whitney در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: 4/84 درصد از نمونه‌ها دارای سطح آگاهی ضعیف و 6/15 درصد دارای سطح آگاهی متوسط بودند. 5/80 درصد از افراد، هر سه نوبت واکسن هپاتیت B را به طور کامل دریافت کرده بودند. ارتباط آماری معنی‌داری بین ایمن‌سازی علیه هپاتیت B و جنسیت مشاهده شد (05/0 > P). بعد از تلقیح واکسن، 61 درصد نمونه‌ها اقدام به سنجش تیتر آنتی‌بادی خود کرده بودند. شایع‌ترین آسیب شغلی، فرورفتن سر سوزن (Needle stick) در دست بود؛ به طوری که 6/50 درصد از آزمودنی‌ها فرورفتن سر سوزن در دست را تجربه کرده بودند.نتیجه‌گیری: با توجه به پایین بودن سطح آگاهی افراد مورد مطالعه و بروز مکرر آسیب‌ها و صدماتی همچون فرورفتن سوزن در دست، بریدن و خراشیدن پوست و... در آن‌ها، لزوم برنامه‌ریزی منسجم و مداوم برای آموزش افراد در رابطه با اصول احتیاط‌های استاندارد ضروری به نظر می‌رسد. 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی A Study of the Frequency of Occupational Injuries and Knowledge of Standard Precautions among Laboratory Staff and Nurses
چکیده انگلیسی مقاله Background: Hepatitis B and C and human immunodeficiency virus (HIV) infection are among serious health issues in Iran. Knowledge of the designed standard precautions can reduce occupational injuries which result in the transmission of these infections. This study was conducted to determine the rate of occupational injuries and knowledge of the standard precautions among laboratory staff and nurses of Dehaghan and Shahreza, Iran.Methods: This cross-sectional study was conducted on 77 laboratory staff and nurses of governmental centers affiliated to Isfahan University of Medical Sciences, Iran, who were selected through census method. A researcher-made questionnaire was used to assess knowledge of standard precautions and occupational injuries. Data were analyzed using descriptive indices, and chi-square and Mann-Whitney tests in SPSS software.Findings: None of the subjects had knowledge of Standard precautions at adequate level. The findings showed that 15.6% and 84.4% of subjects had a medium and poor level of knowledge. In this study, a significant association was found between gender and immunization against hepatitis B (P < 0.05). After vaccination, 61% of the subjects had attempted to measure their antibody titer. The most common reported occupational injury (50.6%) was the needle-stickConclusion: Given the low level of knowledge and frequent recurrence of injuries such as the needle stick, cutting and scratching of the skin, and etcetera in the subjects, an integrated and consistent planning for training on the standard precautions seems necessary.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله سيد همام الدين جوادزاده |
استاديار، گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي بوشهر، بوشهر، ايران

سعيد بدريان |
كارشناس علوم آزمايشگاهي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

مهنوش رئيسي |
استاديار، گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي بوشهر، بوشهر، ايران

ندا علي عسکري |
كارشناس علوم آزمايشگاهي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

مرجان مشکاتي |
پزشك عمومي، گروه بيماري‌هاي واگير، معاونت بهداشتي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

مجيد بدريان |
دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه آموزش پزشکي، کميته تحقيقات، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1371
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/188/article-188-2469345.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات