تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۲، شماره ۱، صفحات ۶۴-۶۹

عنوان فارسی عوامل مؤثر بر گرایش به مصرف فست‌فودها (غذاهای آماده) در نوجوانان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: مصرف غذاهای آماده توسط دانش‌آموزان دبیرستانی رو به افزایش است. این مطالعه با هدف، بررسی عوامل مرتبط با مصرف غذاهای آماده در نوجوانان شهر سنندج انجام شد.روش‌ها: در مطالعه مقطعی حاضر، 553 دانش‌آموز دبیرستان‌های شهر سنندج به صورت تصادفی انتخاب شدند. داده‌ها توسط پرسش‌نامه‌ای که روایی و پایایی آن تأیید شده بود، جمع‌آوری گردید و در نهایت، با استفاده از آزمون‌های آماری 2c و Independent t در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: 8/69 درصد افراد حداقل یک‌بار در هفته غذای آماده مصرف می‌کردند. نوع غذای آماده مصرفی در دو جنس متفاوت بود (001/0 > P). رابطه آماری معنی‌داری بین تحصیلات مادر و آگاهی نوجوانان از غذای آماده وجود داشت (050/0 > P).نتیجه‌گیری: با توجه به نقش مهم اعضای خانواده و به ویژه مادر بر انتخاب غذای نوجوانان و اثر سواد مادر در میزان آگاهی و گرایش دانش‌آموزان به مصرف غذای آماده، توجه بیشتر به ارتقای سطح آگاهی مادران می‌تواند راهکار مهمی در کاهش مصرف غذاهای آماده محسوب شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Factors Influencing the Propensity of Adolescents to Consume Fast Foods
چکیده انگلیسی مقاله Background: Fast foods consumption among students has increased. This study assessed the factors associated with fast foods consumption in adolescents in the city of Sanandaj, Iran.Methods: In this cross-sectional study, 553 high-school students studying in the city of Sanandaj were randomly selected. Data were collected using questionnaires proved to be valid and reliable. Data were analyzed based on sample distribution using chi-square and independent-samples t tests via SPSS software.Findings: 69.8% of the studied students consumed fast foods at least once a week. Type of food consumption differed between the sexes (P < 0.001). There was a relationship between the maternal education and the knowledge of adolescents about fast foods (P < 0.050(.Conclusion: Considering the important role of family member’s, specialty the mother, about choosing adolescents’ food and the effectiveness of the level of maternal education on students’ knowledge and tendency to fast food consumption, more attention should be paid to improve mothers' knowledge, as an important strategy in reduction of fast foods consumption in this age group.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله فؤاد عليمرادي |
کارشناس ارشد، گروه تغذيه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي قزوين، قزوين، ايران

آمنه باريکاني |
دانشيار، مرکز تحقيقات رشد کودکان و گروه پزشکي اجتماعي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي قزوين، قزوين، ايران

مريم جوادي |
استاديار، مرکز تحقيقات رشد کودکان و گروه تغذيه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي قزوين، قزوين، ايران

نيشتمان زماني |
دانشجوي کارشناسي، گروه بهداشت عمومي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي کردستان، سنندج، ايران

الهام نوري |
دانشجوي کارشناسي، گروه بهداشت عمومي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي کردستان، سنندج، ايران

سحر عبدالملکي |
دانشجوي کارشناسي، گروه بهداشت عمومي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي کردستان، سنندج، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2066
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات