تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۲، شماره ۱، صفحات ۵۰-۵۷

عنوان فارسی وضعیت فعالیت فیزیکی کارکنان اداره‌های شهر همدان: کاربردی از سازه مراحل تغییر
چکیده فارسی مقاله مقدمه: عدم فعالیت فیزیکی، چهارمین علل مرگ و میر در دنیا به شمار می‌رود. با توجه به افزایش کم‌تحرکی در بین کارمندان، این مطالعه با هدف بررسی وضعیت فعالیت فیزیکی کارمندان ادارات دولتی شهر همدان با بهره‌گیری از سازه مراحل تغییر مدل فرانظری، در سال 1392 انجام گردید.روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بود و بر روی 1200 نفر از کارمندان دولتی که به صورت نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه سه قسمتی شامل ویژگی‌های دموگرافیک، پرسش‌نامه کوتاه سنجش فعالیت فیزیکی (Short questionnaire to assess health-enhancing physical activity‎ یا SQUASH) و الگوریتم پنج بخشی Marcus وForsyth بود. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های رگرسیون خطی و لجستیک، 2c و آنالیز واریانس در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: میانگین سنی افراد مورد مطالعه، 04/8 ± 12/38 سال بود. از نظر مراحل تغییر، نیمی از مشارکت کنندگان در مرحله آمادگی قرار داشتند. از نظر فیزیکی، به ترتیب 2/49 و 8/50 درصد افراد غیر فعال و فعال بودند. بین وضعیت فعالیت فیزیکی (فعال یا غیر فعال) با مراحل تغییر انجام فعالیت فیزیکی رابطه معنی‌داری وجود داشت. همچنین، رابطه معنی‌داری بین فعالیت فیزیکی با متغیرهای سن، جنس، سابقه‌ کار، تأهل و تحصیلات مشاهده شد (05/0 > P). تحصیلات و سابقه، قوی‌ترین پیشگویی کننده‌های فعالیت فیزیکی بودند (01/0 = R2 change، 312/0 = Adjusted R2).نتیجه‌گیری: با توجه به غیر فعال بودن حدود نیمی از کارمندان از نظر فیزیکی و مطلوب نبودن وضعیت آن‌ها از نظر شدت فعالیت (متوسط یا شدید)، نتایج مطالعه حاضر می‌تواند به برنامه‌ریزان جهت طراحی و اجرای استراتژی‌های مناسب و تئوری محور به منظور ارتقای فعالیت فیزیکی کارمندان، به ویژه در محیط‌های کاری کمک نماید.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Physical Activity Status of Employees of Governmental Departments in Hamadan, Iran: An Application of the Transtheoretical Model
چکیده انگلیسی مقاله Background: Lack of physical activity is the fourth common cause of human death. Given the increased rate of sedentary life style among employees, the aim of this study was to evaluate physical activity status of governmental employees in changing stage based on the transtheoretical model (TTM) in Hamadan, Iran, in 2014.Methods: This descriptive-analytical study was performed on 1200 government employees. The study subjects were selected using proportional stratified random sampling. Data collection was performed using a three-section questionnaire containing demographic characteristics, Short Questionnaire to Assess Health-Enhancing Physical Activity (SQUASH), and the five-part algorithm of Marcus et al. Data were analyzed using logistic and linear regression, chi-square, t-test, and ANOVA in SPSS software.Findings: The mean age of the participants was 38.12 ± 8.04. About half of the employees were in the preparatory stage of TTM. Moreover, 49.2% and 50.8% of the subjects were classified as active and inactive, respectively. There was significant association between physical activity status and change stages of exercise. The associations between physical activity status and age, gender, work experience, education, and marital status were also significant (P < 0.05). Work experience and education were strong predictors of physical activity status (adjusted R2 = 0.312, R2 change = 0.01).Conclusion: Since half of the employees were inactive and their physical activity status was not favorable, the results of this study can be utilized by health promotion planners to design and implement appropriate intervention strategies to improve the physical activity status of employees, specifically in the workplace.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله جلال عبدي |
دانشجوي دکتري تخصصي، گروه آموزش و ارتقاي سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران

حسن افتخار |
گروه آموزش و ارتقا سلامت،دانشکده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي،دانشگاه علوم پزشکي تهران،تهران،ايران

محمود محمودي |
استاد، گروه آمار و اپيدميولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران

داوود شجاعي زاده |
گروه آموزش و ارتقا سلامت،دانشکده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي،دانشگاه علوم پزشکي تهران،تهران،ايران

رويا صادقي |
استاديار، گروه آموزش و ارتقاي سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2092
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات