تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۲، شماره ۱، صفحات ۱-۵

عنوان فارسی بررسی میزان آگاهی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی شهر آشخانه در زمینه ایدز در سال ۱۳۹۱: کاربردی از مدل اعتقاد بهداشتی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان آگاهی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر آشخانه با بکارگیری مدل اعتقاد بهداشتی در سال 1391 انجام گرفت.روش‌ها: این مطالعه به صورت مقطعی و با شرکت 384 دانش‌آموز دبیرستانی انجام شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌ای مشتمل بر سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی بود که روایی و پایایی آن تأیید گردید. در نهایت، داده‌های به دست آمده با استفاده از آزمون‌های Independent t و ANOVA در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: پس از تقسیم‌بندی آگاهی دانش‌آموزان مشخص شد که 66 نفر (2/17 درصد) آگاهی خوب، 303 نفر (9/78 درصد) آگاهی متوسط و 15 نفر (9/3 درصد) آگاهی ضعیفی داشتند. میانگین سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی نشان داد که میانگین حساسیت درک شده 04/13 ± 48/51، شدت درک شده 97/18 ± 90/51، منافع درک شده 60/23 ± 90/72 و موانع درک شده 00/21 ± 74/53 بود.نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن بود که آگاهی دانش‌آموزان در حد متوسط است و آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی و تأکید بر سازه حساسیت درک شده در این دانش‌آموزان ضروری به نظر می‌رسد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی A Study on High-School Students’ Knowledge about the AIDS in Ashkhane City, Iran, 2012, Applying Health Belief Model
چکیده انگلیسی مقاله Background: This study aimed to determine high-school students’ knowledge about the AIDS in Ashkhane City, Iran, using Health Belief Model (HBM).Methods: This cross-sectional study was done on 384 female high-school students in Ashkhane City. Data were collected using a multi-section questionnaire based on HBM constructs that its reliability and validity were approved. Data were analyzed using independent-t and ANOVA test via SPSS software.Findings: The knowledge was in desirable level in 66 studied students (17.2%), in moderate level in 303 students (78.9%) and in undesirable level in 15 students (3.9%). The mean scores of perceived susceptibility, perceived severity, perceived benefits and perceived barriers were 51.48 ± 13.04, 51.90 ± 18.97, 72.90 ± 23.60 and 53.74 ± 21.00, respectively.Conclusion: This study showed that high-school students’ knowledge about the AIDS was in the moderate level. HBM-constructs-based educational programs, especially on perceived susceptibility, seem to be needed.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله هاشم حشمتي |
مربي، گروه بهداشت عمومي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه، تربت حيدريه ، ايران

ناصر بهنام‌پور |
استاديار، گروه بهداشت عمومي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي گلستان، گرگان، ايران

بهناز رضايي |
کارشناس، گروه بهداشت عمومي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي گلستان، گرگان، ايران

آسيه پيرزاده |
استاديار، گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1992
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات