تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۲، شماره ۲، صفحات ۲۴۹-۲۵۵

عنوان فارسی مقایسه دشواری در نظم‌بخشی هیجانی و صفات شخصیت مرزی در معتادان تحت درمان با متادون، معتادان خودمعرف (بدون درمان) و افراد بهنجار
چکیده فارسی مقاله مقدمه: هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه دشواری در نظم‌بخشی هیجانی و صفات شخصیت مرزی در معتادان تحت درمان با متادون، معتادان در حال مصرف مواد (خودمعرف) و افراد بهنجار بود.روش‌ها: این پژوهش از نوع مطالعات علی مقایسه‌ای و جامعه آماری آن شامل کلیه مردان سوء مصرف کننده مواد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهرستان خوی در سال 1392 بود. نمونه آماری پژوهش از 40 نفر معتاد تحت درمان با متادون، 40 نفر معتاد در حال مصرف مواد (خودمعرف) و 40 نفر افراد غیر معتاد تشکیل شد که به صورت در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها، مقیاس‌های دشواری در نظم‌بخشی هیجانی (Difficulties in Emotion Regulation Scale یا DERS) و صفات شخصیت مرزی (Schizotypal Trait questionnaire-B form یا STB) توسط شرکت کنندگان تکمیل گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون‌ تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) و آزمون تعقیبی Tukey در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که افراد خودمعرف (بدون درمان)، نمرات بالاتری در متغیر صفات شخصیت مرزی (05/15 = F، 001/0 = P) و دشواری در نظم‌بخشی هیجانی (47/33 = F، 001/0 = P) نسبت به افراد تحت درمان با متادون و افراد بهنجار کسب کردند، اما نتایج آزمون تعقیبی Tukey نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین افراد تحت درمان با متادون و افراد بهنجار در این مؤلفه‌ها وجود نداشت.نتیجه‌گیری: با توجه به نقش دشواری در نظم‌بخشی هیجانی و صفات شخصیت مرزی در اختلالات سوء مصرف مواد، لازم است که پژوهشگران در مطالعات آینده بیشتر بر نقش این متغیرها در شروع و تداوم سوء مصرف مواد توجه داشته باشند. در این راستا، برگزاری کارگاه‌های مربوط به تنظیم هیجانی و مهارت‌های کنترل تکانه برای بیماران سوء مصرف کننده ضروری به نظر می‌رسد
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Comparison of Difficulties in Emotional Regulation and Borderline Personality Traits among Addicts Undergoing Methadone Treatment, Self-Referred Addicts, and Healthy Subjects
چکیده انگلیسی مقاله Background: The aim of this study was to compare the difficulty in emotional regulation and traits of borderline personality disorder among addicts undergoing methadone treatment, self-referred addicts, and healthy subjects.Methods: The current study was a causal-comparative research. The statistical population of this research included all men referring to substance abuse addiction treatment centers in Khoy, Iran, in 2013. The sample consisted of 40 addicts underdoing methadone treatment, 40 self-referred drug addicts, and 40 non-addicted individuals. The subjects were selected through convenience sampling method. For data collection, subjects completed the Difficulties in Emotional Regulation Scale (DERS) and Schizotypal Trait Questionnaire-B Form (STB). Data analysis was performed using multivariate analysis of variance (MANOVA) and Tukey’s test in SPSS software.Findings: The results indicated that self-referred patients (receiving no treatment) had significantly higher scores in STB [f = 15.05, P = 0.001] and DERS [f = 33.47, P = 0.001] than individuals treated with methadone and healthy individuals. However, Tukey’s test results showed no significant difference between patients treated with methadone and healthy subjects in this component.Conclusion: Due to the role of difficulty in emotional regulation and borderline personality traits in substance use disorders (SUDs), further studies on the role of these variables in the initiation and maintenance of substance use are necessary. Moreover, holding workshops related to emotional regulation and impulse control skills for substance users seems necessary.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله منصور بيرامي |
استاد، گروه روان‌شناسي، دانشکده روان‌شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تبريز، تبريز، ايران

رضا محمدزاده گان |
دانشجوی دکتری، گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

يزدان موحدي |
دانشجوي دکتري، گروه روان‌شناسي، دانشکده روان‌شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تبريز، تبريز، ايران

يونس قاسم بکلو |
کارشناس ارشد، گروه روان‌شناسي، دانشکده روان‌شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه پيام نور واحد خوي، خوي، ايران

عين‌اله شعباني |
کارشناس ارشد، گروه روان‌شناسي، دانشکده روان‌شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تبريز، تبريز، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1866
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات