تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۲، شماره ۲، صفحات ۲۳۳-۲۴۰

عنوان فارسی میزان بهره‌مندی از خدمات سلامت توسط جمعیت کارگران ساختمانی و خانواده آن‌ها در شهر اصفهان در سال ۱۳۹۲
چکیده فارسی مقاله مقدمه: یکی از معیارهای عدالت در سلامت، بهره‌مندی از خدمات سلامت می‌باشد. این مطالعه با هدف تعیین میزان بهره‌مندی از خدمات سلامت در بین کارگران ساختمانی و خانواده آن‌ها به عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه در مقابل بیماری‌ها و حوادث، انجام شد.روش‌ها: در تحقیق توصیفی- تحلیلی حاضر، میزان بهره‌مندی کارگران ساختمانی و خانواده آنان از خدمات سلامت و عوامل تأثیرگذار بر آن در شهر اصفهان در سال 1392، با استفاده از یک پرسش‌نامه استاندارد مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور، برای 400 کارگر ساختمانی متأهل که منتظر به کارگیری روزانه در خدمات ساختمانی بودند و در پیاده‌روهای میدان‌های اصلی چهار گوشه شهر اصفهان مستقر بودند، پرسش‌نامه‌ به صورت سهمیه‌ای، به روش تصادفی ساده و با انجام مصاحبه حضوری تکمیل گردید.یافته‌ها: 5/39 درصد از کارگران ساختمانی تحت پوشش هیچ بیمه درمانی نبودند. 25/19 درصد آنان طی دو هفته اخیر نیاز به خدمات سلامت داشتند که از این خانواده‌ها، تنها 43/71 درصد از این خدمات بهره‌مند شدند. حدود 25/17 درصد از افراد تحت پوشش خانواده کارگران، نیاز به بستری شدن در بیمارستان طی یک سال گذشته را داشتند. متوسط تعداد دفعات بستری در طول سال بین خانواده کارگران، 54/1 بار در سال بود. 75/4 درصد خانوارهای کارگران به دلیل بستری شدن در بیمارستان، متحمل هزینه‌های کمرشکن سلامت شده بودند.نتیجه‌گیری: میزان بهره‌مندی از پوشش بیمه‌های درمانی در بین کارگران، کمتر از میانگین همین نسبت در جامعه ایرانیان می‌باشد. خانواده‌هایی که به علت بستری شدن در بیمارستان متحمل هزینه‌‌های کمرشکن شدند، 5/2 برابر همین نسبت در بین افراد جامعه می‌باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Determination of Health Services Utilization Rate among Construction Workers and Their Families in Isfahan, Iran, in 2013
چکیده انگلیسی مقاله Background: One of the criteria of health equity is having health insurance coverage. Construction workers and their families are one of the most vulnerable populations regarding diseases and accidents. Thus, this study was conducted with the aim to determine the utilization rate of health services among construction workers ‎and their families.Methods: In this descriptive-analytical study, the rate of health services utilization by the families of construction workers‎ and factors associated with them were evaluated in the city of Isfahan, Iran, in 2013 using a standard questionnaire. Therefore, 400 married construction workers who were waiting for daily work on the walkways of the main squares of Isfahan were selected randomly. Data were gathered through interviews.Findings: The findings showed that 39.5% of construction workers were not covered by any health insurance. Moreover, 19.25% of the construction workers’ families had required outpatient health services within the past 2 weeks, but only 71.43% of them had used these services. Approximately 17.25% of the construction workers’ families had required hospitalization within the past year. The average number of hospitalizations among the construction workers‎’s families was 1.54 times per year. In addition, 4.75% of the families had suffered from catastrophic health expenditures due to hospitalization.Conclusion: The rate of health insurance coverage among construction workers ‎is lower than the average of the Iranian population. Construction workers’ ‎families who suffered from catastrophic health expenditures due to hospitalization were 2.5 times more than the average of the general population.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله رضا خديوي |
دانشيار، گروه پزشکي اجتماعي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

سهيل وفاپور |
دانشجوي پزشکي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

مهسا مللي |
دانشجوي پزشکي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2282
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات