تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۲، شماره ۲، صفحات ۲۱۴-۲۲۱

عنوان فارسی بررسی میزان انتشار ترکیبات BTEX از جایگاه‌های سوخت‌رسانی منطقه خوراسگان اصفهان در سال‌های ۹۳-۱۳۹۲
چکیده فارسی مقاله مقدمه: بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و ایزومرهای گزیلن (Benzene, Toluene, Ethylbenzene, Xylene isomers یا BTEX) از جمله ترکیبات آلی فراری هستند که در رده مواد مشکوک به سرطان‌زایی قرار دارند. این ترکیبات در اثر تبخیر بنزین از جایگاه‌های سوخت‌رسانی، وارد هوا می‌شوند و سلامتی کارکنان، رانندگان و ساکنان اطراف را تحت تأثیر قرار می‌دهند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی میزان غلظت BTEX در هوای محیطی جایگاه‌های سوخت‌رسانی و اطراف آن و مقایسه با استانداردهای هوای تنفسی و شغلی بود.روش‌ها: نمونه‌های تحقیق حاضر از هوای کنار پمپ‌های سوخت و 40 متری اطراف آن‌ها به وسیله پمپ نمونه‌برداری فردی و با استفاده از تیوپ‌های کربن فعال جمع‌آوری شد. سپس BTEX توسط حلال دی‌سولفید کربن استخراج گردید و به وسیله دستگاه GC/FID (Gas chromatography-flame ionization detector) مورد سنجش قرار گرفت. جهت نمونه‌برداری و تحلیل داده‌ها، از روش آنالیز هیدروکربن‌های عطری NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) (روش 1501) استفاده شد.یافته‌ها: میانگین غلظت‌های بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و ایزومرهای زایلن در جایگاه‌ها به ترتیب در فصل پاییز 97/235، 22/415، 34/93 و 14/333 میکروگرم در مترمکعب، در فصل زمستان 11/200، 23/329، 34/73 و 48/321 میکروگرم در مترمکعب و در فصل بهار 20/254، 55/432، 26/113 و 17/486 میکروگرم در مترمکعب به دست آمد. غلظت بنزن در جایگاه‌ها بسیار بالاتر از حدود پیشنهاد شده برای تماس شغلی بود.نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، میانگین غلظت BTEX در فصل گرم بیشتر از فصل سرد و میزان انتشار از جایگاه‌های گاز به مراتب کمتر از جایگاه‌های بنزین و گازوئیل می‌باشد. غلظت‌های سنجش شده در فواصل 40 متری از جایگاه‌ها در مقایسه با غلظت‌های خود جایگاه‌ها نیز بسیار پایین بود. بنابراین، انجام اقدامات لازم برای کنترل نشت سوخت از تانک‌ها و پمپ‌ها و امکان بازیافت بخارات بنزین در حین انتقال سوخت، در جهت حفظ سلامتی شاغلان ضروری به نظر می‌رسد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله BTEX، هوای تنفسی، جایگاه‌های سوخت، خوراسگان (اصفهان)،

عنوان انگلیسی Monitoring of BTEX Emission from Filling Stations in Khorasgan District, Iran, in 2013-2014
چکیده انگلیسی مقاله Background: Benzene, toluene, ethylbenzene, and xylene isomers (BTEX) are volatile organic compounds that are classified as suspected human carcinogens. These compounds are emitted into the atmosphere via evaporation of petroleum products and affect the health of staff, drivers, and surrounding residents. The aim of this study was to monitor BTEX concentrations in ambient air of filling stations and their surrounding areas, and compare them with the environmental and occupational standards.Methods: In this study, the air samples were collected from vicinity of fuel pumps and at a distance of 40 meters from them using a personal sampling pump with activated charcoal tubes. Then, the BTEX were extracted by CS2 solvent and analyzed using a gas chromatography-flame ionization detector (GC/FID). The aromatic hydrocarbon analysis method of the National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) (method 1501) was used for sampling and analysis.Findings: The mean concentrations of benzene, toluene, ethylbenzene, and xylene isomers in the fuel stations, respectively, were 235.9, 415.2, 93.34, and 333.14 µg/m3 in the autumn, 200.1, 329.2, 73.3, and 321.4 µg/m3 in the winter, and 254.2, 432.5, 113.2, and 486.1 µg/m3 in the spring. The concentration of benzene in the filling station was much higher than the recommended standard for occupational exposure.Conclusion: The mean concentration of BTEX in the warm season was higher than cold season. Emission of the pollutants from CNG stations was much lower than gasoline and diesel stations. Concentrations measured at a distance of 40 meters from the stations were very low compared to that near the stations. Therefore, taking measures such as controlling of possible pumps and tanks leakage, and petrol vapor recovery during fuel transfer is necessary in order to protect the health of workers and bystanders.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مهری صدیق |
دانشجوی کارشناسی، کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

فاطمه سجادفر |
دانشجوی کارشناسی، کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

حکیمه طیری |
دانشجوی کارشناسی ارشد، کمیته تحقیقات دانشجویی، مرکز تحقیقات محیط زیست و گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

یعقوب حاجی‌زاده |
استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2584
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات