تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۲، شماره ۲، صفحات ۲۰۸-۲۱۳

عنوان فارسی بررسی آلودگی رواناب سطحی حاصل از بارندگی در نقاط پرترافیک شهر همدان به عناصر آهن، سرب و کادمیوم در سال ۱۳۹۲
چکیده فارسی مقاله مقدمه: رواناب سطحی، جاده‌ای به عنوان منبع خطی انتشار آلودگی با خصوصیات آلایندگی بسیار ویژه و قابلیت تخلیه در محیط زیست محسوب می‌شود. آلودگی فلزات سنگین در رواناب سطحی نیز باعث ایجاد نگرانی‌های فراوانی در قرن گذشته شده است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی غلظت عناصر آهن، سرب و کادمیوم در رواناب سطحی شهر همدان در سال 1392 انجام گردید.روش‌ها: در این مطالعه از 8 ایستگاه منتخب سطح شهر همدان نمونه‌برداری صورت گرفت و غلظت عناصر در نمونه‌ها بعد از طی مراحل آماده‌سازی آزمایشگاهی، توسط دستگاه ICP-OES ‌(‌Inductively-coupled plasma-atomic emission spectroscopy اندازه‌گیری شد. داده‌ها در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: میانگین غلظت عناصر آهن، سرب و کادمیوم نمونه‌ها به ترتیب 38/0 ± 42/0، 00/3 ± 23/4 و 46/4 ± 48/6 میکروگرم در لیتر به دست آمد. نتایج آزمون t به منظور مقایسه میانگین غلظت عناصر مورد ارزیابی در نمونه‌ها با رهنمود WHO‌ (‌World Health Organization‌)‌، تفاوت آماری معنی‌داری را نشان داد (05/0 > P)؛ به طوری که میانگین غلظت تمام عناصر بیشتر از حد استاندارد بود.نتیجه‌گیری: نتایج بیانگر آلوده بودن رواناب سطحی مناطق پرترافیک شهر همدان به فلزات آهن، سرب و کادمیوم می‌باشد که منجر به تهدید منابع پذیرنده و به دنبال آن، بروز مخاطرات بهداشتی برای شهروندان می‌شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله رواناب شهری، فلزات سنگین، شدت ترافیک، همدان،

عنوان انگلیسی Analysis of Fe, Pb, and Cd Content of Surface Runoff in Regions with High Traffic Intensity in Hamedan, Iran, in 2014
چکیده انگلیسی مقاله Background: Road runoff is a linear diffuse source of pollution, with very specific pollutant characteristics and ability to discharge into the environment. Heavy metal pollution in road runoff has caused widespread concern since the last century. Therefore, the purpose of this study was to assess Fe, Pb, and Cd concentrations in surface runoff from regions with high traffic intensity in the city of Hamedan, Iran, in 2014.Methods: Runoff samples were collected from 8 selected stations. After the laboratory preparation stage, the concentration of the elements was determined using inductively-coupled plasma-atomic emission spectroscopy (ICP-OES). All statistical analyses were performed using the SPSS statistical package.Findings: The results showed that the mean concentrations of Fe, Pb, and Cd in runoff samples were 0.42 ± 0.38, 4.23 ± 3.0, and 6.48 ± 4.46 µg/l, respectively. The comparison of the mean concentrations of the assessed metals with the World Health Organization’s (WHO) permissible limits revealed a significant difference (P < 0.05). The mean concentrations of the metals were significantly higher than the permissible limits.Conclusion: The results indicated that surface runoff from regions with high traffic intensity in Hamadan were polluted with Fe, Pb, and Cd, which threatens surface water resources, and thus, the health of citizens.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مينا فرزان |
کارشناس ارشد، گروه محيط زيست، دانشکده علوم پايه، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد همدان، همدان، ايران

سهيل سبحان اردکاني |
دانشيار، گروه محيط زيست، دانشکده علوم پايه، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد همدان، همدان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2526
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات