تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۲، شماره ۲، صفحات ۱۹۰-۱۹۵

عنوان فارسی بررسی اثر ضخامت، شدت صوت و نحوه قرارگیری لایه هوا بر ضریب جذب صوت فوم پلی‌اورتان با استفاده از روش تابع انتقال
چکیده فارسی مقاله مقدمه: فوم پلی‌اورتان یکی از مواد جاذب صوت می‌باشد که در ایران به عوامل تأثیرگذار بر ضریب جذب صوت آن توجه چندانی نشده است. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر ضخامت، وجود لایه هوا و میزان شدت صوت بر میزان جذب صوتی فوم پلی‌اورتان انجام شد.روش‌ها: در این مطالعه، لوله امپدانس طبق استاندارد ساخته شد و سپس ضریب جذب فوم پلی‌اورتان سلول باز (Open cell) با دو ضخامت 25 و 50 میلی‌متر اندازه‌گیری گردید. سپس هر دو ضخامت در 6 شدت صوت مختلف بررسی شد. همچنین، ضریب جذب فوم 25 میلی‌متری با 5/5 سانتی‌متر لایه هوا و فوم 50 میلی‌متری با 3 سانتی‌متر هوا در انتهای نمونه مورد سنجش قرار گرفت. علاوه بر این، اندازه‌گیری جذب برای فوم 40 میلی‌متری یک‌بار به صورت 2 سانتی‌متر فوم، 1 سانتی‌متر هوا و 2 سانتی‌متر فوم و در حالت بعد به صورت 4 سانتی‌متر فوم و 1 سانتی‌متر هوا در انتها انجام گردید.یافته‌ها: یافته‌های تعیین دقت و کارایی مطالعه نشان داد که لوله امپدانس با ضریب همبستگی 98/0 قابل استفاده می‌باشد. شدت صوت در هر دو ضخامت تأثیر چشمگیری در میزان جذب صوت نداشت. همچنین، لایه هوا در انتهای فوم 25 و 50 میلی‌متری سبب افزایش جذب در فرکانس‌های میانی و بالا شد. علاوه بر این، در مقایسه با فوم 5 سانتی‌متر بدون هوا، وجود 1 سانتی‌متر هوا بین فوم 40 میلی‌متری، باعث افزایش جذب در همه فرکانس‌های مورد مطالعه و در حالت 1 سانتی‌متر هوا در انتها سبب افزایش جذب در فرکانس‌های بالا گردید.نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج تحقیق، می‌توان ضریب جذب صوت فوم پلی‌اورتان سلول باز را با در نظر گرفتن ضخامت بیشتر با توجه به شرایط موجود و قرار دادن لایه هوا در پشت یا بین ماده جاذب بهبود بخشید.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ضریب جذب صوت، تابع انتقال، فوم پلی‌اورتان، شدت صوت، لایه هوا،

عنوان انگلیسی The Effect of Foam Thickness, Sound Intensity, and Air Layer on Sound Absorption Coefficient of Polyurethane Foam Using Transfer Function Method
چکیده انگلیسی مقاله Background: Polyurethane foam is a sound-absorbing material. The affective factors of its sound absorption have not received much attention in Iran. Therefore, the present study was conducted with aim to investigate the effect of sample thickness, air gap thickness, and sound intensity on sound absorption rate of open cell polyurethane foam.Methods: To conduct this experiment, the impedance tube was built based on the standards, and the absorption coefficient of open cell polyurethane foam with thicknesses of 25 and 50 mm was measured. Then, both foam thicknesses were evaluated in the 6 different sound intensities of 70, 80, 90,100, 110, and 120 dB. Furthermore, the absorption coefficient of the 25 mm thick foam with 5.5 cm of air and the 50 mm thick foam with 3 cm air layer on one side of the samples were measured. Then, the absorption coefficient of 40 mm thick foam was measured with 1 cm air layer and 2 cm of foam on either side, and then, 1 cm air layer and 4 cm of foam on either side.Findings: The obtained accuracy and efficiency showed that the impedance tube can be used with a correlation coefficient of 0.98. The effect of sound intensity on sound absorption was not significant in either of the two thicknesses of polyurethane foam. The air layer on one side of the 25 and 50 mm thick foam increased the absorption in average and high frequency ranges. The absorption coefficient of 40 mm thick foam with 1 cm of air in the middle increased in all frequencies, and of the sample with 1 cm air on one side, increased in high frequencies compared to the 5 cm thick foam without an air layer.Conclusion: According to the results of this study, the sound absorption coefficient of the open cell polyurethane foam can be improved with a higher thickness and by inserting a layer of air at the end or in the middle of the absorbent material.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله فرهاد فروهر مجد |
استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

زهرا محمدی |
دانشجوی کارشناسی ارشد، کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

جعفر صالحیان |
دانشجوی کارشناسی ارشد، کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

مسعود مصیبی |
دانشجوی کارشناسی ارشد، کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2501
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات