تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۲، شماره ۲، صفحات ۱۷۲-۱۷۷

عنوان فارسی بررسی ارتباط شاخص استرین ادراکی با شاخص‌های نمره‌ استرین گرمایی، دمای تر گوی‌سان و دمای هوا در شرایط گرم آزمایشگاهی
چکیده فارسی مقاله  مقدمه: در بسیاری از مشاغل، افراد در معرض استرین حرارتی قرار دارند و ارزیابی میزان مواجهه با گرما امری ضروری است. مطالعه حاضر با هدف اعتبارسنجی و بررسی ارتباط شاخص استرین ادراکی ‌(‌Perceptual strain index‌ یا ‌PeSI‌) ‌با دیگر شاخص‌های گرمایی در شرایط گرم آزمایشگاهی انجام شد.روش‌ها: این مطالعه از نوع تجربی- آزمایشگاهی بود که به‌ صورت مقطعی در پنج شرایط دمایی مختلف (21، 24، 27، 30 و 35 درجه سانتی‌گراد) و بر روی 15 دانشجوی مرد، در اتاقک تنش حرارتی و بر روی تردمیل در سه سطح فعالیت سبک (4/2 کیلومتر بر ساعت)، متوسط (8/4 کیلومتر بر ساعت) و سنگین (3/6 کیلومتر بر ساعت) انجام گرفت. مقیاس احساس گرمایی (Thermal sensation یا TS)، شدت فعالیت اعمال ‌شده ادراکی (Perceived exertion یا PE) جهت محاسبه PeSI و پرسش‌نامه شاخص نمره‌گذاری استرین گرمایی (Heat strain score index یا HSSI) تکمیل گردید. همچنین، شاخص دمای تر گوی‌سان (‌Wet-bulb globe temperature‌ یا ‌WBGT‌)‌ و دمای هوا ثبت شد. در نهایت، داده‌ها با استفاده از آزمون همبستگی Pearson و آنالیز رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: بر اساس آزمون همبستگی Pearson، بین شاخص‌های PeSI و HSSI همبستگی بالایی وجود داشت (84/0 = r، 001/0 = P). همچنین، بین PeSI با شاخص WBGT و دمای هوا به ترتیب همبستگی خوب (76/0= r) و بالایی (81/0= r) مشاهده شد (001/0 = P).نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که می‌توان از PeSI در ارزیابی استرین گرمایی استفاده نمود؛ چرا ‌که همبستگی قابل قبولی با دیگر شاخص‌های معتبر استرس گرمایی دارد و دارای کاربرد آسان و سریع و هزینه بسیار کمتری نسبت به دیگر شاخص‌های ارزیابی استرس گرمایی می‌باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی An Investigation of the Relationship of Perceptual Strain Index with Indices of Heat Strain Score, Wet-Bulb Globe Temperature, and Air Temperature under Hot Laboratory Conditions
چکیده انگلیسی مقاله Background: In many jobs, individuals are exposed to thermal stress, and thus, evaluation of heat stress is necessary. This study was conducted with the purpose of investigating the relationship of perceptual strain index (PeSI) with other heat indexes under hot laboratory conditions.Methods: This empirical-experimental and cross-sectional study was performed in 5 different temperatures (21 ºC, 24 ºC, 27 ºC, 30 ºC, and 35 ºC). It was carried out on 15 male students in the climate chamber and on the treadmill with the three levels of light (2.4 km/hour), medium (4.8 km/hour), and heavy (6.3 km/hour) activity. The thermal sensation scale and perceived exertion rate were recorded to calculate PeSI and the Heat Strain Score Index (HSSI) was completed. Moreover, wet-bulb globe temperature (WBGT) and air temperature were recorded. Data were analyzed using Pearson correlation test and regression analysis.Findings: Pearson correlation test showed a high correlation (r = 0.84) between PeSI and HSSI (P = 0.001). Furthermore, Pearson correlation test showed, respectively, a good correlation (r = 0.74) and a high correlation (r = 0.81) between PeSI and WBGT, and air temperature (P = 0.001).Conclusion: The results of this study showed that PeSI can be used for the evaluation of heat strain since it has an acceptable correlation with other heat strain indices, can be easily and rapidly applied, and its cost is much less than other heat strain evaluation indices.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله ايوب قنبري سرتنگ |
دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

حبيب‌اله دهقان |
استاديار، گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2411
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات