تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۲، شماره ۲، صفحات ۱۴۶-۱۵۱

عنوان فارسی بررسی سمیت احتمالی فاضلاب سه نوع از صنایع آبکاری فلزات بر باکتری‌های رایج در واحد رآکتور منقطع متوالی ‌(SBR) تصفیه‌خانه فاضلاب های صنعتی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: مواد سمی ورودی به تصفیه‌خانه‌های فاضلاب، باعث اختلال در واحدهای بیولوژیکی می‌گردند. بنابراین، شناخت منابع تولید کننده فاضلاب‌های سمی ضروری است. در این مطالعه، سمیت پساب سه نوع از صنایع آبکاری با استفاده از باکتری‌های واحد رآکتور منقطع متوالی (Sequencing Batch Reactor یا SBR) مورد بررسی قرار گرفت.روش‌ها: جهت تعیین میزان بازدارندگی رشد در هر غلظت، از 5/0 سی‌سی‌ باکتری‌های واحد SBR کشت داده شده در محیط نوترینت براث (Nutrient broth) بر روی محیط کشت نوترینت آگار استفاده شد. داده‌ها توسط آنالیز Probit در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و توسط آن، EC50 (50% Effective concentration) محاسبه گردید.یافته‌ها: بر اساس یافته‌های حاصل شده از پساب‌های نوع اول، دوم و سوم، به ترتیب غلظت‌های 1، کمتر از 50 و کمتر از 100 میلی‌لیتر بر لیتر تأثیری در رشد باکتری‌های مورد آزمایش نداشت؛ در حالی که غلظت 1000 میلی‌لیتر بر لیتر از هر نوع پساب، باعث مرگ تمام گونه‌های باکتریایی مورد آزمایش گردید. بیشترین و کمترین مقادیر EC50 در سه نوع پساب‌ به ترتیب در نمونه‌های 3 (960 میلی‌لیتر بر لیتر) و 1 (5/6 میلی‌لیتر بر لیتر) مشاهده شد.نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که پساب بعضی از صنایع آبکاری حتی در کمترین غلظت‌ها نیز می‌تواند اثرات مضری بر جمعیت باکتریایی واحدهای بیولوژیکی تصفیه‌خانه‌ها داشته باشد. بنابراین، توصیه می‌شود تا با توجه به نوع فرایند این صنایع، استانداردهای تخلیه‌ای و قوانین تصفیه در محل برای آن‌ها وضع گردد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Assessment of Probable Toxicity of 3 Kinds of Metal Plating Industry Wastewater on Bacteria of Sequencing Batch Reactor Units of Industrial Wastewater Treatment Plants
چکیده انگلیسی مقاله Background: The entrance of toxic compounds into wastewater treatment plants (WWTPs) can induce disorder in their biological units. Therefore, it is necessary to determine the sources of toxic wastewaters. In this study, the toxicity of the wastewater of 3 metal plating industries was assessed using sequencing batch reactor (SBR) bacteria.Methods: To obtain the 1-1000 ml/l concentrations, the 3 metal plating wastewater solutions were diluted using distilled water. To determine the growth inhibition in each concentration, the 0.5 cc cultured SBR bacteria on nutrient broth media was used and cultured on nutrient agar media. Data were analyzed using the Probit analysis in SPSS software and the 50% effective concentration (EC50) was calculated.Findings: According to the Probit analysis, there was no effect on the tested bacteria at the concentrations of 1 ml/l, less than 50 ml/l, and less than 100 ml/l of metal plating wastewater in samples 1, 2, and 3, respectively. However, all studied bacterial species were eliminated in the concentration of 1000 ml/l of each metal plating wastewater. Maximum and minimum EC50 were recorded for the metal plating wastewater sample number 3 (960 ml/l) and number 1 (6.5 ml/l), respectively.Conclusion: Results of this study showed that some metal plating wastewaters, even in very low concentrations, can induce adverse effects on the bacterial community structures of biological units of WWTPs. Thus, it is recommended that effluent standards and in situ treatment rules be applied according to the performed process type in such industries.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله محمدرضا زارع |
استاديار، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت اوز، دانشکده علوم پزشکي لارستان، لارستان و دانشکده بهداشت، مرکز تحقيقات محيط زيست، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

علي فاتحي زاده |
استاديار، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت و مرکز تحقيقات محيط زيست، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

محمدمهدي امين |
استاد، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، مرکز تحقيقات محيط زيست، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

انسيه طاهري |
استاديار، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت و مرکز تحقيقات محيط زيست، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

بيژن بينا |
استاد، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، مرکز تحقيقات محيط زيست، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

محمدرضا عرفاني |
دانشجوي دکتري، گروه بهداشت عمومي، دانشکده بهداشت اوز، دانشکده علوم پزشکي لارستان، لارستان، ايران

آيت رحماني |
استاديار، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران

حسن رحماني |
دانشجوي دکتري، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور، اهواز، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2325
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات