تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۲، شماره ۳، صفحات ۳۸۱-۳۸۷

عنوان فارسی ارتباط سواد سلامت با وضعیت سلامت کارکنان اداری دانشگاه علوم پزشکی گیلان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: امروزه سواد سلامت چالشی برای تأمین کنندگان مراقبت بهداشتی- درمانی و سیستم‌های سلامت می‌باشد و باید در تمام بخش‌های سلامت مورد توجه قرار گیرد. مطالعه حاضر ارتباط سواد سلامت را با وضعیت سلامت کارکنان اداری دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1394 بررسی کرد.روش‌ها: این مطالعه از نوع مقطعی- تحلیلی بود. کارکنان اداری دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی گیلان به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. جمع‌آوری داده‌ها از طریق پرسش‌نامه‌ای مشتمل بر سه بخش اطلاعات فردی، وضعیت سلامت و سنجش عملکردی سواد بزرگسالان (Health literacy for Iranian adults یا HELIA) صورت گرفت. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید.یافته‌ها: سواد سلامت کلیه کارکنان (186 نفر) اداری خوب و متوسط به دست آمد. 81 نفر از کارکنان (8/44 درصد)، وضعیت سلامت خود را متوسط گزارش کردند. ارتباط آماری معنی‌داری بین وضعیت سلامت با تأهل (03/0 = P) و وضعیت اقتصادی (001/0 > P) و نیز بین سواد سلامت با تحصیلات (034/0 = P) و وضعیت بیمه (044/0 = P) مشاهده شد. بین سواد سلامت و وضعیت سلامت ارتباط معنی‌داری مشاهده نگردید.نتیجه‌گیری: سواد سلامت کلیه کارکنان اداری با توجه به نتایج، خوب و متوسط به دست آمد و مهم‌ترین عوامل مرتبط در امر سواد سلامت، داشتن تحصیلات و بیمه بود. از این‌رو، توجه به این متغیرها در ارتقای سطح سواد سلامت کارکنان اداری می‌تواند نقش بسزایی داشته باشد. پیشنهاد می‌شود که سیستم بهداشت و درمان با برنامه‌ریزی‌های آموزشی به حفظ سواد سلامت و نیز ارتقای آن در کارکنان اداری توجه ویژه‌ای نماید تا در نهایت موجب ارتقای سلامت عمومی و بهبود کیفیت خدمات آن‌ها گردد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سواد سلامت، وضعیت سلامت، کارکنان اداری،

عنوان انگلیسی The Association between Health Literacy and Health Status among the Staff of Guilan University of Medical Sciences, IranThe Association between Health Literacy and Health Status among the Staff of Guilan University of Medical Sciences, Iran
چکیده انگلیسی مقاله Background: Today, health literacy is a challenge for health care providers and health systems, and thus, must be considered in all aspects of health. This study aimed to determine the association between health literacy and health status among the staff of Guilan University of Medical Sciences, Iran, in 2014.Methods: The participants of this analytical, cross-sectional study were selected through census method. Data collection was conducted through a questionnaire with 3 sections; Demographic information form, health status form, and Health Literacy for Iranian Adults (HELIA). The collected data were analyzed using descriptive and analytical statistical tests in SPSS software.Findings: The health literacy of all staff (n = 186) was at a good and moderate level. In addition, 81 personnel (44.8%) reported their health status as moderate. Significant statistical relationships were observed between health status and marriage (P = 0.03) and economic status (P < 0.001), and between health literacy and education (P = 0.034) and insurance status (P = 0.044). However, no significant relationship was observed between health literacy and health status.Conclusion: The health literacy of all personnel was good and moderate and the most important factors related to health literacy were education and insurance coverage. Therefore, attention to these variables may have an important role in promoting the health literacy of personnel. It is suggested that special attention be paid to maintaining and improving health literacy in personnel through educational planning by the health care system to ultimately improve public health and the quality of their services.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله عاطفه قنبری |
دانشیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت و گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

پردیس رحمت پور |
کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت و گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

ملاحت خلیلی |
دانشجوی دکتری، گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

فاطمه براری |
کارشناس، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت و علوم تربیتی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2580
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/188/article-188-2469304.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات