تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۲، شماره ۳، صفحات ۳۶۹-۳۷۴

عنوان فارسی تبیین عوامل رفتاری تسهیل کننده درمان بیماران مبتلا به سل: یک تحلیل کیفی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: مهم‌ترین منبع عفونت سل در جامعه، بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت هستند که اگر با موفقیت درمان نشوند و درمان خود را قطع نمایند، باعث شیوع سل مقاوم به درمان در جامعه می‌شوند. مداخلات درمانی بدون توجه به علل رفتارهای مرتبط با درمان، چندان موفق نخواهد بود. پژوهش حاضر به منظور تبیین عوامل رفتاری تسهیل کننده درمان بیماران مبتلا به سل انجام شد.روش‌ها: این مطالعه از نوع کیفی بود که در آن از نمونه‌گیری مبتنی بر هدف با حداکثر تنوع (Maximum variation) استفاده گردید. داده‌ها از طریق مصاحبه عمیق سازمان نیافته با 37 نفر (21 مرد و 16 زن)، مشاهده پرونده بیماران، اطلاعات ثبت شده در برنامه Tuberculosis register و دفتر ثبت‌نام بیماران مبتلا به سل در مراکز بهداشت شهرستان‌ها، جمع‌آوری شد. مصاحبه‌ها در یک بازه زمانی 13 ماهه تا رسیدن به اشباع داده‌ها ادامه یافت. تمام مصاحبه‌ها پس از ضبط به صورت کامل تایپ شد و داده‌ها با مقایسه مداوم و هم‌زمان با جمع‌آوری آن‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: عوامل رفتاری تسهیل کننده درمان در 6 طبقه شامل «ترک استعمال مواد مخدر و دخانیات در طول درمان، متادون درمانی در طول درمان، مسافرت نرفتن در طول درمان، خسته نشدن و مصمم بودن در مصرف صحیح داروها تا اتمام دوره درمان، امید به بهبودی و سلامت عاملی برای تداوم درمان و عادی شدن مصرف داروها برای بیمار» دسته‌بندی گردید.نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر که حاصل آن شناسایی عوامل رفتاری مؤثر بر درمان بیماران مبتلا به سل بود، باید مداخلات آموزشی مناسبی جهت تقویت عوامل تسهیل کننده، به منظور آموزش مؤثر بر درمان بیماران طراحی و اجرا گردد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله درمان سل، عوامل تسهیل کننده، مطالعه کیفی،

عنوان انگلیسی Exploring Behavioral Factors Facilitating Treatment of Tuberculosis: A Qualitative Study
چکیده انگلیسی مقاله Background: Smear positive pulmonary tuberculosis (TB) patients are the main source of TB infection in the population and could be the cause of drug-resistant TB transmission. Therapeutic interventions without attention to causes of behaviors associated with treatment will not be successful. This study aimed to explore behavioral factors influencing the treatment of tuberculosis patients.Methods: This study was a qualitative research. The subjects were selected using purposive sampling with maximum variance. Data were obtained through unstructured in-depth interviews with 37 individuals (21 men and 16 women), and using patients’ medical records and information recorded in the Tuberculosis Register Program and TB patients registration office in provincial health centers. Interviews continued for a period of 13 months until data saturation was achieved. All interviews were recorded and transcribed verbatim. Data were analyzed, simultaneous to data collection, using constant comparison.Findings: The behavioral factors facilitating treatment were classified into 6 categories of drug and tobacco use cessation during treatment, methadone therapy during treatment, lack of travelling during treatment, lack of exhaustion and being serious in the correct use of medicines until the end of the treatment period, hope of improvement and health as a factor for treatment adherence, and normalization of medications use for patients.Conclusion: The results showed that behavioral factors affect the treatment of patients with TB. Therefore, appropriate educational interventions with the aim of influencing treatment should be planned and implemented to strengthen facilitating behavioral factors.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مصطفي جيبا |
كارشناس ارشد، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری و گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران

فرشته زماني علويچه |
دانشیار، گروه آموزش و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

مرضيه عربان |
استاديار، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری و گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران

آرش سلحشوري |
دانشجوی دکتری، گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان و کارشناس آموزش بهداشت، مرکز بهداشت ایذه، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز، ایران

طيبه مرعشي |
استاديار، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری و گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2036
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/188/article-188-2469302.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات