تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۲، شماره ۳، صفحات ۳۶۵-۳۶۸

عنوان فارسی بررسی وجود پروتئین گلوتن با استفاده از تکنیک الکتروفورز SDS-PAGE در نان‌های فاقد گلوتن تهیه شده جهت بیماران سلیاک در شهر اصفهان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: بیماری سلیاک یا انتروپاتی حساس به گلوتن، بیماری مرتبط با سیستم ایمنی است که به صورت حساسیت دایم به گلیادین گندم یا سایر پرولامین‌های موجود در جو در افرادی که از نظر ژنتیکی مستعد هستند، تعریف می‌شود. گلوتن پروتئینی است که در گندم، جو و چاودار یافت می‌شود. این ماده باعث کش آمدن خمیر و ترد شدن بافت فراورده نهایی می‌گردد. گلوتن ترکیبی از دو زیر واحد گلیادین و گلوتنین می‌باشد که گلیادین محلول در الکل است و گلوتنین فقط در باز و اسیدهای رقیق محلول می‌باشد و بر اساس این ویژگی‌ها می‌توان گلیادین را جداسازی کرد. با تعیین گلوتن موجود در آرد نان فاقد گلوتن مخصوص به بیماران سلیاک با روشی مناسب و دقیق، می‌توان صحت ادعای تولید کنندگان این محصولات را تعیین نمود.روش‌ها: نمونه مورد بررسی آرد نانوایی بود که از تعداد 24 نمونه آردی که برچسب فاقد گلوتن داشت، تهیه و از الکل ایزوپروپانل به عنوان حلال الکلی استفاده شد. در مرحله بعد، طبق روش الکتروفورز SDS- PAGE (Sodium dodecyl sulfate- Polyacrylamide gel) ترکیب استخراج شده پس از آماده‌سازی با بافر مخصوص و همچنین، نمونه گلوتن خالص به عنوان کنترل مثبت به ژل اکریل آمید تزریق گردید. پس از اتمام این مرحله، ژل توسط محلول رنگی کوماسی بلو رنگ‌آمیزی و سپس، با محلول رنگ‌بر شفاف‌سازی شد.یافته‌ها: ژل حاصل از این آزمون در مقایسه با نمونه شاهد مثبت و همچنین، مارکر پروتئینی استاندارد، باند مشخصی در محدوده مربوط به گلیادین بر روی ژل قابل رویت نبود که دلالت بر فقدان گلوتن در نمونه آرد داشت.نتیجه‌گیری: در تکنیک الکتروفورز SDS-PAGE به دلیل حساسیت و دقت بالا، مقادیر بسیار کم گلوتن قابل سنجش می‌باشد. بنابراین، تشخیص این مقادیر در آرد و خودداری از مصرف آن در بیماران مبتلا به سلیاک از بروز تظاهرات بالینی جلوگیری خواهد کرد. از مزایای دیگر این تکنیک سرعت بالا و کم هزینه بودن آن می‌باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله گلوتن، سلیاک، آرد بدون گلوتن، الکتروفورز SDS-PAGE،

عنوان انگلیسی Verification of Gluten Presence Using Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylamide Gel Electrophoresis Technique in Gluten-Free Bread Prepared for Patients with Celiac in Isfahan, Iran
چکیده انگلیسی مقاله Background: Celiac disease or gluten-sensitive enteropathy is an immune-related disease which is defined as a permanent sensitivity to wheat gliadin or barley prolamin in individuals who are genetically predisposed. Gluten is a protein found in wheat, barley and rye. Gliadin ‎causes the stretching of the dough and crunchy texture of the final product. Gluten is composed of two subunits, gliadin and glutenin. Gliadin is alcohol-soluble and glutenin is only soluble in bases and diluted acids, and gliadin can be isolated based on these features. The assessment of gluten in gluten-free bread flour can verify the manufacturers’ claims on these products.Methods: A total of 24 samples of flour were collected and isopropanol was used as the alcoholic solvent. In the next step, through sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel ‎electrophoresis (SDS-PAGE), the composite extracted after preparation with buffer and pure gluten, as a positive control, were injected into the acrylamide gel. Upon completion of this step, the gel solution was stained using Coomassie Blue, and then, de-stained using bleach solution.Findings: Compared with the positive control sample and the standard protein marker, gliadin bands were not visible within the obtained gel, indicating the absence of gluten in the flour samples.Conclusion: The SDS-PAGE technique, due to its high sensitivity, can measure trace amounts of gluten. Therefore, the incidence of clinical symptoms in patients with celiac disease can be prevented through the determination of this amount in flour and the prohibition of its use. The other advantages of this technique are its high speed and low cost.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله پرستو توسلی |
کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات امنیت غذایی و دانشکده تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

محمود یاحیّ |
کارشناسی، مرکز تحقیقات امنیت غذایی و دانشکده تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

نسرین دهقان نژاد |
کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران

سحر ترکی باغبادرانی |
کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

محمد رضا خواجه |
کار آفرین صنایع غذایی، اصفهان، ایران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2654
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/188/article-188-2469301.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات