تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۲، شماره ۳، صفحات ۳۵۸-۳۶۴

عنوان فارسی بررسی کارایی فرایند سونوفتوکاتالیستی نانوذرات اکسید روی در حذف فرمالدهید از محلول‌های مایی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان تجزیه‌پذیری فرمالدهید توسط فرایند سونوفتوکاتالیستی اکسید روی، با استفاده از یک رآکتور اکسیداسیون به حجم تقریبی 2 لیتر انجام شد.روش‌ها: این مطالعه از نوع بنیادی کاربردی بود و به صورت مقطعی انجام گردید. در طی چند مرحله آزمایش (30 مرحله)، تأثیر متغیرهای مهم بهره‌برداری از جمله pH محلول (3 تا 8)، غلظت اولیه فرمالدهید (100-20 میلی‌گرم در لیتر)، دوز نانوذرات اکسید روی (60-10 میلی‌گرم در لیتر)، میزان قدرت امواج اولتراسونیک (150-40 وات) و زمان واکنش (60-10 دقیقه) بر روی میزان تجزیه فرمالدهید مورد بررسی قرارگرفت.یافته‌ها: حداکثر میزان حذف فرمالدهید در شرایط مطلوب شامل دوز نانوذرات اکسید روی 60 میلی‌گرم در لیتر، pH محلول برابر با 8، قدرت امواج اولتراسونیک 40 وات، غلظت اولیه فرمالدهید 50 میلی‌گرم در لیتر و مدت زمان واکنش 30 دقیقه بود. در این شرایط، کارایی حذف فرمالدهید حدود 78 درصد به دست آمد.نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از روش سونوفتوکاتالیستی جهت تصفیه محلول‌های مایی حاوی غلظت کم فرمالدهید، مؤثر می‌باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله فرم آلدهید، نانوذرات، فتوکاتالیست، اولتراسونیک، محلول آبی،

عنوان انگلیسی Investigation of ZnOsonophotocatalytic Process Efficiency in Formaldehyde Degradation from Aqueous Solution
چکیده انگلیسی مقاله Background: In this study, formaldehyde degradation rate was investigated through ZnO sonophotocatalist process using an oxidation reactor with a volume of 2 l.Methods: This was a fundamental, applied, and cross-sectional study. During various experiment steps (30 steps), the influence of important operational parameters, such as solution pH (3–8), initial CH2O concentration (20–100 mg/l), ZnO nanoparticles dosage (10–60 mg/l), ultrasonic wave power (40–150 W), and reaction time (10–60 minutes), was investigated.Findings: Maximum formaldehyde removal ratio (78%) occurred with a ZnO dosage of 60 mg/l, solution pH of 8, ultrasonic wave power of 40 W, initial formaldehyde concentration of 50 mg/l, and a contact time of 30 minutes.Conclusion: It can be concluded that the sonophotocatalytic process is effective in the treatment of solutions containing low formaldehyde concentrations.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله فهیمه تیموری |
دانشجوي دكتري، كميته تحقيقات دانشجويي، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران

محمد مهدی امین |
استاد، مركز تحقيقات محيط زيست، پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیرواگیر و گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2433
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات