تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۲، شماره ۳، صفحات ۳۵۰-۳۵۷

عنوان فارسی ارزیابی تأثیر برنامه آموزشی سواد سلامت به کارکنان بهداشتی بر ارتقای خودکارامدی بیماران دارای بیماری مزمن
چکیده فارسی مقاله مقدمه: سواد سلامت، میزان ظرفیت هر فرد برای کسب، تفسیر و درک اطلاعات اولیه از خدمات سلامتی برای اخذ تصمیم‌گیری مناسب می‌باشد. این مطالعه، با هدف تعیین تأثیر برنامه آموزش سواد سلامت ارتباطی به کارکنان مراکز بهداشتی- درمانی بر ارتقای خودکارامدی بیماران دارای بیماری مزمن در شهر مشهد اجرا شد.روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه تجربی از نوع مداخله قبل و بعد شاهددار تصادفی شده بود که بر روی 240 نفر از بیماران دارای بیماری مزمن به روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انجام گردید. مداخله آموزشی مبتنی بر سواد سلامت بر اساس چهار مهارت ارتباط گفتاری، نوشتاری، توانمندسازی و بهبود سیستم‌های حمایتی، طراحی و طی سه جلسه بحث گروهی متمرکز و یک کارگاه آموزشی برای 12 نفر از کارکنان بهداشتی (پزشک، پرستار،کارشناس تغذیه و بیماری‌ها) درگروه آزمون انجام شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل پرسش‌نامه ارزیابی سواد سلامت، مراقبت اولیه در بزرگسالان و خودکارامدی در بیماری مزمن بود. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های t، ANOVA و 2χ با در نظر گرفتن سطح معنی‌داری کمتر از 5 درصد تجزیه و تحلیل گردید.یافته‌ها: بیماران در دو گروه از نظر متغیرهای فردی با یکدیگر تفاوت معنی‌داری نداشتند (063/ = P). بعد از مداخله، تفاوت آماری معنی‌دار در میانگین سواد سلامت کارکنان (007/0 = P)، سواد سلامت بیماران (001/0 > P) و خودکارامدی بیماران (003/0 = P) در گروه مداخله مشاهده گردید.نتیجه‌گیری: مداخلات آموزشی جهت ارتقای سواد سلامت ارتباطی کارکنان بهداشتی در گروه مداخله در ارتقای خودکارامدی بیماران در مقایسه با آموزش‌های رایج در مراکز بهداشتی- درمانی، مؤثرتر می‌باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آموزش، سواد سلامت، خودکارامدی، بیماری مزمن،

عنوان انگلیسی Assessment of the Effect of a Health Literacy Educational Program for Health Personnel on Promoting Self-Efficacy among Patients with Chronic Diseases
چکیده انگلیسی مقاله Background: Health literacy is the degree to which individuals have the capacity to obtain, process, and understand basic information on health services in order to make appropriate health decisions. The purpose of this study was to determine the effect of a health literacy educational program for the staff of health centers in Mashhad on promoting self-efficacy in patients with chronic diseases.Methods: This randomized clinical trial was conducted on 240 patients with chronic diseases in two experimental and control groups in pre-intervention and post-intervention stages. The participants were selected using multistage random sampling. The intervention was designed based on the 4 communication skills of speaking, writing, enabling, and improving support systems. The intervention was performed in 3 sessions of focus group discussions and a workshop for 12 personnel (doctors, nurses, dietitians, and disease experts) in the experimental group. The data collections tools consisted of the Health Literacy Assessment Questionnaire, Adult Primary Care Questionnaire, and Chronic Disease Self-Efficacy Scale. Data were analyzed using independent t-test, chi-square test, and ANOVA in SPSS software. The significance level in all tests was considered as less than 5%.Findings: The patients in the two groups did not differ significantly in terms of demographic variables before the intervention (P = 0.063). Significant differences were observed in personnel’s health literacy (P = 0.007), patients’ health literacy (P < 0.001), and patients’ self-efficacy (P = 0.003) in the experimental group after the intervention.Conclusion: Based on finding, educational interventions to improve the health literacy of staff are more effective on the improvement of patients’ self-efficacy in comparison with education programs provided in health centers.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله نوشین پیمان |
دانشیار، مركز تحقيقات مدیریت وعوامل اجتماعی موثر بر سلامت و گروه آموزش بهداشت وارتقا سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ایران

فاطمه بهزاد |
کارشناس ارشد، مرکز بهداشت شماره 5 شهرستان مشهد، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ایران

علی تقی‌پور |
دانشیار، مركز تحقيقات مدیریت وعوامل اجتماعی موثر بر سلامت و گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ایران

حبیب‌اله اسماعیلی |
دانشیار، مركز تحقيقات مدیریت وعوامل اجتماعی موثر بر سلامت و گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ایران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2415
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/188/article-188-2469299.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات