تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۲، شماره ۳، صفحات ۳۲۹-۳۳۴

عنوان فارسی بررسی شاخص‌های سلامت سالمندان استان اصفهان سال ۹۲-۱۳۹۰
چکیده فارسی مقاله مقدمه: گرچه پیر شدن جمعیت از نتایج مثبت توسعه به شمار می آید، ولی اگر برای مواجهه با آن آماده نباشیم، عوارض و پیامدهای منفی بسیاری در پی خواهد داشت. بر همین اساس، مطالعه حاضر با هدف تعیین شاخص های سلامت سالمندان استان اصفهان به منظور بهره برداری در طراحی برنامه ها انجام شد.روش‌ها: نوع مطالعه، توصیفی از نوع مقطعی و روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی خوشه ای تصادفی با حجم نمونه 4321 بود. اطلاعات بر اساس پرسش‌نامه های 36 سؤالی (36SF یا Short form 36 health survey) استاندارد، سبک زندگی سالم در سالمندان ایرانی و وضعیت سلامت با روایی و پایایی مورد تأیید جمع‌آوری گردید. اطلاعات توسط نرم‌افزار SPSS و به کمک روش های آمار توصیفی و t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: سالمندان در مطالعه حاضر 5/78 درصد بیمار بوده که اختلال خواب 8/62 درصد، فشار خون بالا 1/44 درصد و فراموشکاری 6/43 درصد بالاترین درصد بیماری ها را به خود اختصاص داد. از نظر سبک و کیفیت زندگی به ترتیب با میانگین نمرات 5/143 و 58 وضعیت مردان بهتر از زنان بود.نتیجه‌گیری: با توجه به اطلاعات حاصل از جمله شیوع بالای بیماری‌های مزمن، توجه ویژه سیاستگذاران برای این گروه سنی و ادامه مراقبت‌های بهداشتی به طور جدی‌تر ضرورت دارد. همچنین، با توجه به این که وضعیت سبک و کیفیت زندگی سالمندان از سطح متوسط بالاتر است، از این‌رو، برنامه‌ریزی جامع و دقیق‌تر در خصوص آموزش شیوه‌های زندگی سالم و مراقبت‌های بهداشتی درمانی می‌تواند در ارتقای سبک و کیفیت زندگی سالمندان و سلامت آن‌ها مؤثر باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله شاخص‌های سلامت، سالمند، استان اصفهان،

عنوان انگلیسی Evaluation of Health Indices among the Elderly in Isfahan Province, Iran, during 2012-2014
چکیده انگلیسی مقاله Background: Although aging population is a positive result of development, many negative consequences may occur if policy makers are not prepared for the related changes. Therefore, the researchers decided to determine the health status indices in Isfahan elderly for future interventions.Methods: This descriptive, cross-sectional study was conducted on 4321 individuals. The subjects were selected through random stratified multistage cluster sampling. Data were collected using the 36-item Short Form Health Survey (SF-36) and Iranian Elderly Lifestyle and Health Status Questionnaire with approved reliability and validity. The data were analyzed using descriptive statistics and t-test in SPSS software.Findings: In the present study, 78.5% of the subjects had a chronic disease; 62.8%, 44.1%, and 43.6% sleep disorders, hypertension, and forgetfulness, respectively. With mean scores of 143.5 and 58 in healthy lifestyle and quality of life (QOL), respectively, men had a better health status compared with women.Conclusion: Chronic diseases are prevalent among the elderly. Therefore, policy makers should pay more attention to the health demands of this age group. In addition, the lifestyle and QOL scores of the elderly was higher than average; thus, more comprehensive and detailed healthy lifestyle education and health care programs can improve their QOL and health status.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله سهيلا داوري |
کارشناس ارشد، واحد سلامت سالمندان، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

پژمان عقدک |
پزشک عمومی، دانشجوی دکتری تخصصی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

آناهیتا بابک |
استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2134
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/188/article-188-2469296.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات