تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۲، شماره ۳، صفحات ۳۲۳-۳۲۸

عنوان فارسی عوامل مؤثر بر تکرار اقدام به خودکشی در جوانان و بزرگسالان اصفهانی: مدل‌های رگرسیونی شمارشی مثبت آماسیده- یک
چکیده فارسی مقاله مقدمه: فاکتورهای مخاطره از موارد مهم در پیشگیری از اقدام به خودکشی شناخته شده‌اند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی فاکتورهای مؤثر بر تکرار اقدام به خودکشی در جوانان و بزرگسالان است که توسط تعمیمی از مدل‌های رگرسیونی شمارشی مثبت انجام گرفت.روش‌ها: اطلاعات 701 بیمار (183 جوان و 518 بزرگسال)، با ویژگی حداقل یک بار اقدام به خودکشی ناموفق، به روش DSM-IV (Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 4th edition) در شهر اصفهان جمع‌آوری شد. برای تحلیل داده‌ها علاوه بر ارایه شاخص‌های آمار توصیفی، از برازش مدل‌های رگرسیونی شمارشی مثبت با خاصیت آماسیده- یک نیز استفاده گردید.یافته‌ها: مدل Poisson مثبت آماسیده- یک برای گروه سنی جوانان مناسب بود. فاکتورهای سن و وجود پیشینه‌ خانوادگی دارای اثر مثبت و فاکتور اختلال سازگار در مقایسه با افسردگی اثر منفی در تکرار اقدام به خودکشی بین جوانان داشت. نتایج حاصل از برازش مدل دوجمله‌ای- منفی با ویژگی شمارشی مثبت و آماسیده- یک برای گروه سنی بزرگسالان نشان داد که زندگی در ناحیه روستایی، وجود پیشینه‌ خانوادگی و تصمیم‌گیری بدون طراحی قبلی دارای اثر مثبت بر تکرار اقدام به خودکشی بود. همچنین، تکرار اقدام به خودکشی در بیماران با اختلال دوقطبی نسبت به افراد افسرده عدد بیشتری را نشان داد.نتیجه‌گیری: در گروه سنی جوانان فاکتورهای اختلال سازگار و سن معنی‌دار بود؛ در صورتی که برای بزرگسالان اختلال دوقطبی و منطقه‌ سکونت از فاکتورهای تأثیرگذار است. همچنین، در هر دو گروه سنی وجود پیشینه خانوادگی اثر مثبت بر تکرار اقدام به خودکشی دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Risk Factors Associated with Repeated Suicide Attempts among Adolescents and Adults in Isfahan, Iran: One-inflated Positive Count Models
چکیده انگلیسی مقاله Background: The importance of risk factors in the prevention of suicide has been recognized. The aim of this study was to identify important risk factors associated with the repetition of suicide attempts in adolescents and adults using one-inflated positive count modelMethods: The subjects of this research consisted of 701 patients (183 adolescents and 518 adults) with at least one unsuccessful suicide attempt in Isfahan, Iran. Data were collected using the ‌Diagnostic and Statistical ‎Manual of Mental Disorders, 4th edition (DSMIV). The collected data were analyzed through descriptive statistics and positive one-inflated regression models.Findings: The one-inflated positive Poisson was the best fitted model for adolescents in this study. The factors of age and family history of suicide had a positive effect, and adjustment disorder, compared to depression disorder, had negative effect on repetition of suicide attempts among adolescents. The results of one-inflated positive negative-binomial model for adults suggests that rural inhabitancy, family history of suicide attempts, and impulsive suicide attempts had positive effects on repetition of suicide attempts. In addition, a higher rate of repetition of suicide attempts was observed in individuals with bipolar disorder than subjects with depression.Conclusion: The factors of adjustment disorder and age had significant effects in adolescents, and rural inhabitancy and bipolar disorder were effective factors in adults. Moreover, family history of suicide was associated with repeated suicide attempts in both adolescents and adults.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله ايرج کاظمي |
دانشيار، گروه آمار، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

فاطمه حسن‌زاده |
پسا دکتری، گروه آمار، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

مرجان منصوريان |
دانشیار، گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم‌ پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

غلامرضا خيرآبادي |
دانشیار، مرکز تحقيقات علوم رفتاري و گروه روان‌پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ایران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2832
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/188/article-188-2469295.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات