تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۲، شماره ۳، صفحات ۳۰۷-۳۱۴

عنوان فارسی مکان‌یابی محل بهینه دفع پسماند ساختمانی با استفاده از روش ترکیب خطی وزنی، مطالعه موردی شهر اصفهان (۱۳۹۳)
چکیده فارسی مقاله مقدمه: از پیامدهای توسعه روزافزون فضاهای شهری، تولید انبوه پسماند شهری از جمله پسماندهای ناشی از فعالیت‌های ساختمانی است. از این‌رو، برنامه‌ریزی منسجم مبتنی بر اصول مدیریتی و مهندسی برای ساماندهی این گونه از پسماندها ضروری به نظر می‌رسد. از آن‌جایی که هیچ گونه مطالعات قبلی در رابطه با مکان‌یابی اصولی و بهینه محل دفع این پسماندها در شهر اصفهان با توجه به معیارهای موجود صورت نگرفته است، در مطالعه حاضر، میزان مطلوبیت اراضی شهر اصفهان جهت دفع پسماندهای ساختمانی این شهر، با استفاده از روش ترکیب خطی وزنی و به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی بررسی شد.روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع کاربردی توسعه‌ای بود. به منظور شناسایی بهترین مکان برای دفع پسماند ساختمانی شهر اصفهان، 19 لایه اطلاعاتی در محدوده شهر اصفهان در دو شاخه اصلی پارامترهای اکولوژیکی و اقتصادی- اجتماعی دسته‌بندی شد. سپس، به منظور وزن‌دهی هر لایه، از نظرات کارشناسی در قالب ماتریس مقایسات زوجی (روش تحلیل سلسله مراتبی) استفاده شد. همچنین، استانداردسازی لایه‌های معیار با استفاده از منطق فازی و تعریف توابع عضویت فازی مناسب برای هر معیار انجام گرفت و در نهایت، نقشه مطلوبیت منطقه برای دفع پسماند به کمک توابع همپوشانی نقشه‌های استاندار شده وزن‌دار و نیز 16 لایه محدودیت به ‌دست آمد.یافته‌ها: با توجه به نتایج حاصل از طبقه‌بندی نقشه نهایی مطلوبیت محل دفع پسماند، بیش از 95 درصد از سطح منطقه مورد مطالعه از وضعیت کامل نامطلوب برای دفع پسماند ساختمانی برخوردار بوده و محدوده‌های با مطلوبیت بسیار زیاد کمتر از 2 درصد از مساحت شهر را به خود اختصاص داد که در نهایت، از بین این مناطق، 4 محدوده به عنوان گزینه‌های پیشنهادی برای محل دفع پسماند ساختمانی شهر اصفهان شناسایی و معرفی شد.نتیجه‌گیری: توانایی و سودمندی سامانه اطلاعات جغرافیایی در پیاده‌سازی روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره برای مکان‌یابی محل دفع پسماندهای شهری و ترکیب معیارهای مختلف کمی و کیفی نشان داده شد. معرفی 78/1 درصد از مساحت کل منطقه به عنوان منطقه بسیار مناسب برای محل دفع نشان ‌دهنده حساسیت و دقت بالای مدل ((WLC weight line composition بوده و نیز محدودیت منطقه را برای دفع پسماند متذکر می‌شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Locating of the Optimal Site for Construction Waste Disposal using Weighted Linear Combination‎ Method; A Case Study in Isfahan, Iran
چکیده انگلیسی مقاله Background: One of the consequences of the increasing urban development is an increased production of urban waste including waste from construction activities. Therefore, planning based on management principles is necessary to organize this kind of waste. No previous studies have been conducted on suitable landfill site selection for construction wastes in Isfahan, Iran. Thus, this study attempts to determine land suitability in terms of construction waste disposal in Isfahan through weighted linear combination (WLC) method and Geographic Information System (GIS).Methods: The present study was a practical and developmental study. In order to identify the best locations for disposal of construction wastes in the study area, 19 data layers were classified in two main branches of ecological and socio-economic factors. Then, weighting of each layer was performed using expert views in the form of pairwise comparison matrices (Analytical Hierarchy Process). Moreover, the layers were standardized using the relevant fuzzy logic model and fuzzy membership functions. Finally, the map of land suitability for construction landfill was weighted by overlaying of the standardized map layers, and 16 limitation layers were obtained.Findings: Classification of the final construction landfill suitability map indicated that more than 95% of the study area was completely unsuitable for construction landfill. Areas with the highest suitability constituted less than 2% of the city area. Finally, 4 areas were identified as alternative construction landfills in Isfahan.Conclusion: The efficacy of GIS in the implementation of multi-criteria decision-making methods for landfill site selection and combination of different qualitative and quantitative criteria was approved in the current study. Determination of only 1.78% of the study area as completely suitable for construction disposal reflects the high sensitivity of the WLC model and the limitation of the area for waste disposal.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله جواد طباطبائی |
استادیار، گروه مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میمه، میمه، ایران

هلن اقصائی |
کارشناس ارشد، گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2535
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/188/article-188-2469293.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات