تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۲، شماره ۳، صفحات ۳۰۰-۳۰۶

عنوان فارسی بررسی آلودگی منابع آب زیرزمینی دشت قلعه شاهین به عناصر سرب و کادمیوم با استفاده از شاخص آلودگی فلزات سنگین (۹۳-۱۳۹۲)
چکیده فارسی مقاله مقدمه: امروزه به دلیل تخلیه انواع آلاینده‌ها به منابع آب‌های زیرزمینی، این منابع با افت کیفیت مواجه شده‌اند. از این‌رو، مطالعه حاضر جهت ارزیابی کیفی آلودگی منابع آب زیرزمینی دشت قلعه شاهین به سرب و کادمیوم، با استفاده از شاخص آلودگی فلزات سنگین (HPI یا Heavy metal pollution index) در طول زمستان 1392 و تابستان 1393 انجام گردید.روش‌ها: در این مطالعه توصیفی، نمونه‌ها از 20 ایستگاه منتخب بر اساس دستورالعمل 3010-B، جمع‌آوری گردید. پس از آماده‌سازی نمونه‌ها در آزمایشگاه، غلظت فلزات با استفاده از دستگاه ICP-OES تعیین شد. ارزیابی کیفی منابع آب زیرزمینی و تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از شاخص HPI و نرم‌افزار آماری SPSS انجام شده است.یافته‌ها: میانگین غلظت سرب و کادمیوم بر حسب ppb به ‌ترتیب در نمونه‌های فصل زمستان برابر با 47/1 ± 25/4 و 62/0 ± 48/0 و در نمونه‌های فصل تابستان برابر با 22/2 ± 46/6 و 36/2 ± 21/1 بود. همچنین، میانگین مقادیر شاخص HPI مربوط به نمونه‌های فصول زمستان و تابستان به ترتیب برابر با 73/4 و 74/11 بود که بسیار کم‌تر از مقادیر بحرانی آلودگی آب آشامیدنی بود.نتیجه‌گیری: گرچه در حال حاضر منابع آب زیرزمینی دشت قلعه شاهین به عناصر سرب و کادمیوم آلوده نیست، اما با توجه به توان کشت دو بار در سال در منطقه مورد مطالعه، نظارت بر منابع آب زیرزمینی این منطقه به صورت دوره‌ای از نظر غلظت فلزات سنگین توصیه می‌شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Assessment of Pb and Cd Pollution in Groundwater Resources of Qaleeh Shahin Plain, Iran, Using the Heavy Metal Pollution Index in 2014
چکیده انگلیسی مقاله Background: Today, due to the discharging of different types of pollutants into groundwater resources, the quality of these resources has reduced. Therefore, this study was conducted for qualitative assessment of groundwater resources of Qaleeh Shahin Plain, Iran, in terms of Pb and Cd pollution using the heavy metal pollution index (HPI) during the winter and summer of 2014.Methods: In this descriptive study, groundwater samples were collected from 20 stations selected according to the 3010-B guideline. After preparation of samples in the laboratory, metal concentrations were determined using inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy (ICP-OES). Qualitative assessment of groundwater resources and all statistical analyses were performed using the HPI and SPSS statistical package, respectively.Findings: The results showed that the mean concentrations of Pb and Cd in groundwater samples in winter were 4.52 ± 1.47 and 0.48 ± 0.62 ppb, respectively, and in spring were 6.46 ± 2.22 and 1.21 ± 2.36 ppb, respectively. Moreover, the computed mean values of HPI were 4.73 and 11.74 in winter and summer seasons, respectively, and were much lower than the critical value for drinking water.Conclusion: Although currently the groundwater resources of Qaleeh Shahin Plain are not polluted with Pb and Cd, according to the twice a year cultivation potential in the study area, the periodic monitoring of the groundwater resources of this region for heavy metal concentration is recommended.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله سهيل سبحان اردکاني |
دانشیار، گروه محیط زیست، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران

سجاد نظري |
کارشناس ارشد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2529
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/188/article-188-2469292.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات