تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۲، شماره ۳، صفحات ۲۸۴-۲۹۱

عنوان فارسی ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی در بخش‌های بیمارستانی با استفاده از شاخص MAPO
چکیده فارسی مقاله مقدمه: اختلالات اسکلتی- عضلانی از مشکلات بهداشتی مهم در پرستاران است. از جمله دلایل مهم در کارکنان پرستاری وظایف جابجایی بیمار می‌باشد. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی در بخش‌های بیمارستانی با استفاده از شاخص MAPO (Movement and assistance of hospital patient) بود.روش‌ها: این مطالعه به صورت توصیفی و مقطعی در بین 200 نفر از پرسنل پرستار شاغل در 30 بخش، 5 بیمارستان مورد بررسی قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه‌های ویژگی‌های دموگرافیک، Nordic و چک‌لیست شاخص MAPO جمع‌آوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و Excel انجام شد.یافته‌ها: میانگین ساعات کار در روز برای هر دو گروه مرد و زن 46/0 ± 31/7 ساعت بود. بر اساس یافته‌ها، بین جنس، سن، سابقه کاری، شغل، BMI (Body mass index) و ورزش کردن با اختلالات مربوط به اندام‌ها از لحاظ آماری رابطه معنی‌داری وجود داشت (05/0 > P). در شاخص MAPO، 1/21 درصد از افراد مورد بررسی در ناحیه 1 یا ریسک خطر قابل اغماض یا چشم‌پوشی، 6/52 درصد در ناحیه 2 یا برنامه‌های مداخله‌ای میان مدت و بلند مدت و در نهایت، 3/26 درصد در ناحیه 3 یا مداخله‌ای فوری و بهبود شرایط محیطی قرار داشتند.نتیجه‌گیری: میزان شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی در میان پرسنل پرستاری بالا است. جهت کاهش اختلالات مذکور، پیشنهاد می‌گردد که تجهیزات مدرن لازم برای جابجایی بیماران خریداری و نحوه صحیح استفاده از این تجهیزات به پرسنل آموزش داده شود و تعداد نیروی کافی در هر بخش استخدام گردد تا از وارد آمدن فشار ناشی از کمبود نیروی کاری بر افراد کاسته شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اختلالات اسکلتی- عضلانی، جابه‌جایی بیمار، پرستاران، شاخص MAPO،

عنوان انگلیسی Use of ‎the Movement and Assistance of Hospital Patients ‎Index for Risk Assessment of Musculoskeletal Disorders in Hospital Wards in Isfahan, Iran
چکیده انگلیسی مقاله Background: Musculoskeletal disorders (MSDs) are the major health problems in nurses. One of the main reasons for the prevalence of MSDs among nurses is patient transfer tasks.Methods: This descriptive, cross-sectional study was conducted on 200 nurses working in 30 wards in 5 hospitals. Data were collected using a demographic characteristics form, and Nordic Musculoskeletal Questionnaire (MNQ), and the Movement and Assistance of Hospital Patients (MAPO) index checklist. Data were analyzed using SPSS software and Microsoft Excel.Findings: The average of daily working hours for both men and women was 7.31 ± 0.46 hours. According to the results, there was a significant statistical relationship between MSDs and gender, age, years of work experience, occupation, BMI, and exercise (P < 0.05). The results of the MAPO index revealed that 21.1% of participants were in region 1 (negligible risk), 52.6% were in region 2 (short-term and long-term interventions), and 26.3% were in region 3 (instant intervention to improve the conditions).Conclusion: The prevalence of MSDs is high among nurses. In order to reduce MSDs in nursing personnel, purchasing modern equipment for patient transfer and training of nurses on how to use the equipment, and employment of sufficient number of nurses in each ward to reduce the pressure caused by lack of work force is recommended.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله احسان‌اله حبیبی |
استاد، گروه بهداشت حرفه‌اي دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ایران

مهدی آقانسب |
دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

زهرا اردودری |
دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

مهدی محمدزاده |
دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

اسماعیل فرخی |
دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

بهرام کوهنورد |
دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوفی یزد، یزد، ایران

امیر محمدی فرد |
دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آمار زیستی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2278
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/188/article-188-2469290.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات