تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۲، شماره ۳، صفحات ۲۷۸-۲۸۳

عنوان فارسی مقایسه فعالیت فتوکاتالیستی نانو ذرات اکسید روی تولیدی و تجاری جهت حذف رنگ در محیط آبی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، تولید نانو ذرات اکسید روی و مقایسه فعالیت فتوکاتالیستی آن با نوع تجاری جهت اکسیداسیون فتوکاتالیستی رنگزای متیلن بلو در محیط آبی بود.روش‌ها: ابتدا نانو ذرات اکسید روی با استفاده از تیمار پراکسید هیدروژن تهیه شد و با استفاده از تثبیت حرارتی بر روی سطح شیشه تثبیت گردید. شیشه‌های آماده شده در داخل راکتور قرار گرفت. در نهایت، تجزیه فتوکاتالیستی متیلن بلو در این راکتور با متغیرهای مختلف بررسی شد.یافته‌ها: فرایند فتوکاتالیستی با کاتالیست تولید شده (35/96 درصد) در قیاس با کاتالیست تجاری (87/82 درصد) جهت حذف رنگزای متیلن بلو با غلظت 5 میلی‌گرم بر لیتر در مدت زمان 120 دقیقه راندمان بیشتری داشت. در ادامه، با استفاده از کاتالیست تولید شده، در فواصل 2، 5/3 و 5 سانتیمتر بین لامپ‌های فرابنفش و صفحات شیشه‌ای حاوی کاتالیست، میزان حذف رنگ به ترتیب 35/96، 34/63 و 31/45 درصد به دست آمد.نتیجه‌گیری: کاتالیست نانو ذرات اکسید روی تولید شده می‌تواند به عنوان یک کاتالیست مؤثر جهت فرایندهای فتوکاتالیستی به کار گرفته شود. 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اکسید روی، نانو کاتالیست، رنگ آزو، پرتو فرابنفش، تثبیت،

عنوان انگلیسی Comparison of Photocatalytic Activity of Synthesized and Commercial ZnO Nanoparticles in Dye Removal in Aqueous Environment
چکیده انگلیسی مقاله Background: The aim of this investigation was to synthesize ZnO nanoparticles and compare their photocatalytic activity with its commercial form in terms of photocatalytic oxidation of methylene blue dye in aqueous environment.Methods: In this study, ZnO nanoparticles were prepared using hydrogen peroxide treatment and were immobilized on glass surface using thermal immobilization. The prepared glasses were placed inside the reactor. Finally, the photocatalytic degradation of methylene blue in the reactor was investigated using different parameters.Findings: The results of the study showed that the photocatalytic process with the synthesized catalyst (96.35%) had higher efficiency compared to the commercial catalyst (82.87%) in terms of degradation of 5 mg/l methylene blue within 120 minutes. Subsequently, using the synthesized catalyst, at distances of 2, 3.5, and 5 cm between the UV lamps and glass plates containing immobilized ZnO nanoparticles, the dye removal rates were 96.35%, 63.34%, and 45.31%, respectively.Conclusion: According to the findings, it can be concluded that synthesized ZnO nanoparticles can be applied as an efficient catalyst in photocatalytic processes.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله رضا درویشی چشمه سلطانی |
استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

رضا رضایی |
استادیار، مرکز تحقیقات بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

حسن هاشمی |
استادیار، گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

مهدی صفری |
استادیار، مرکز تحقیقات بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2413
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/188/article-188-2469289.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات