تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۲، شماره ۳، صفحات ۲۷۲-۲۷۷

عنوان فارسی تأثیر آموزش بر آگاهی، موانع درک شده، وضعیت و تداوم مراجعه بیماران به بخش بازتوانی قلب بیمارستان شهید چمران اصفهان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: بیماری‌های قلبی از مهم‌ترین دلایل مرگ می‌باشد و موجب کاهش کیفیت زندگی می‌گردد. خدمات بازتوانی باعث ارتقای سطح سلامت این بیماران می‌شود، اما وضعیت استفاده از این خدمات مطلوب نیست. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش بر آگاهی، موانع درک شده و وضعیت مراجعه بیماران به بخش بازتوانی قلب بیمارستان شهید چمران اصفهان اجرا شد.روش‌ها: این مطالعه نیمه تجربی بر روی 69 نفر بیمار بستری (گروه مداخله 35 نفر و گروه شاهد 34 نفر) بیمارستان شهید چمران اصفهان در سال 1392 صورت گرفت. بیماران واجد شرایط به طور تصادفی به یکی از دو گروه اختصاص یافتند. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه محقق ساخته و مورد تأیید کارشناسان جمع‌آوری شد. آموزش گروه مداخله به صورت چهره به چهره، تلفنی، پمفلت، فیلم و اسلاید بود. وضعیت مراجعه و تعداد دفعات حضور بیماران در برنامه بازتوانی از طریق پیگیری تلفنی و بررسی لیست مراجعه کنندگان دو ماه بعد از اولین مراجعه بیماران به واحد بازتوانی بررسی گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های مناسب در نرم‌افزار SPSS با سطح معنی‌داری 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: میانگین سن بیماران گروه مداخله و شاهد به ترتیب 1/2 ± 57/58 و 8/1 ± 94/55 سال به دست آمد. افزایش و کاهش معنی‌داری پس از مداخله به ترتیب در آگاهی (01/0 > P) و موانع درک شده (01/0 > P) بیماران نسبت به گروه شاهد ایجاد شد. دفعات مراجعه بیماران گروه مداخله نسبت به گروه شاهد برای بازتوانی بیشتر بود (03/0 > P). بیمارانی که به واحد بازتوانی مراجعه می‌کردند، میانگین نمره آگاهی بیشتر (01/0 > P) و میانگین نمره موانع درک شده کمتری (03/0 = P) نسبت به سایرین داشتند.نتیجه‌گیری: مداخله آموزشی با هدف افزایش آگاهی نسبت به اثرات مفید برنامه‌های بازتوانی و کاهش موانع درک شده بیماران جهت شرکت در این برنامه‌ها، توانست تداوم مراجعه بیماران را به بخش بازتوانی افزایش دهد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آموزش، آگاهی، موانع، بازتوانی، بیماری قلبی،

عنوان انگلیسی The Effect of Educational Intervention on Knowledge, Perceived Barriers, Referral Status, and Adherence to the Coronary Rehabilitation Ward Program in Shahid Chamran Hospital, Isfahan, Iran
چکیده انگلیسی مقاله Background: Cardiovascular diseases (CVDs) are the most important cause of death and reduce quality of life (QOL). Rehabilitation services promote health in these patients; however, their usage status is not desirable. Therefore, the aim of this study was to examine the effect of educational intervention on patients' knowledge, perceived barriers, and referral status of the coronary heart diseases rehabilitation ward of Shahid Chamran Hospital in Isfahan, Iran.Methods: This quasi-experimental intervention study was performed on 69 cardiac patients (intervention group = 35 individuals, control group = 34 individuals) referring to Shahid Chamran Hospital of Isfahan in 2013. Eligible patients were randomly assigned to one of the two groups. Data were collected using a researcher-made questionnaire approved by the experts. The intervention group received face-to-face educational intervention, pamphlet, film, power-point slides, and telephone calls. The referral status and number of referrals to the rehabilitation program was investigated through telephone follow-up and reviewing the list of clients 2 months after the first referral. Data were analyzed using relevant statistical tests in SPSS software. The significant level was considered as 0.05.Findings: The mean age of the intervention and control group participants was 58.57 ± 2.1 and 55.94 ± 1.8 years, respectively. The results showed a significant increase in knowledge (P < 0.001) and a significant decrease in perceived barriers (P < 0.01) in the intervention group compared to the control group. The number of referrals to rehabilitation programs in the intervention group was significantly higher than the control group (P < 0.03). Patients who referred to the rehabilitation unit obtained higher mean knowledge score (P < 0.001) and lower mean perceived barriers score (P = 0.03) than others.Conclusion: Educational intervention program aimed at increasing cardiac patients’ awareness regarding the benefits of rehabilitation programs and decreasing their perceived barriers increased their adherence to the rehabilitation program.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله فرزانه دانش‌پژوه |
کارشناس ارشد، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

محمد مهدی هادوی |
دکتری تخصصی، گروه طب ورزشی، بیمارستان چمران، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

اکبر حسن‌زاده |
مربی، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

فیروزه مصطفوی |
دانشیار، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی، اصفهان، ایران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2295
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/188/article-188-2469288.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات