تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۲، شماره ۳، صفحات ۲۶۷-۲۷۱

عنوان فارسی بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس ابتدایی دولتی دخترانه خمینی‌شهر اصفهان در سال ۱۳۹۲
چکیده فارسی مقاله مقدمه: هدف از مطالعه حاضر، بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس ابتدایی دولتی دخترانه خمینی‌شهر اصفهان در سال 1392 بود.روش‌ها: مطالعه حاضر، از نوع توصیفی- مقطعی بوده که از طریق تکمیل چک‌لیست و سنجش میدانی در 12 مدرسه دولتی دخترانه خمینی‌شهر اصفهان انجام گردید. درجه حرارت و اندازه کلاس‌های درس با استفاده از یک دماسنج و یک نوار اندازه‌گیری شد. یک لوکس متر دیجیتال مدل TES1332A برای تعیین روشنایی و انعکاس کلاس درس استفاده شد. آزمون مقایسه میانگین با عدد ثابت (One sample t-test) برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده مورد استفاده قرار گرفت.یافته‌ها: در این مطالعه، 25 درصد از کلاس‌ها از روشنایی مناسب برخوردار بود. در مورد کتابخانه این عدد به 3/33 درصد رسید. هیچ یک از توالت و دستشویی‌ها دارای روشنایی مناسب نبود. حدود 7/66 درصد از مدارس از نظر تعداد توالت با استاندارد مربوط مطابقت داشت. تعداد آبخوری‌های کل مدارس مطابق با استاندارد بود. حدود 7/91 درصد از مدارس فضای مناسب برای هر دانش‌آموز داشت، ولی سطح زمین بازی به ازای هر نفر در 7/91 درصد از مدارس رعایت نشده بود. وضعیت دیوار کلاس‌ها و راهروها از نظر ارتفاع نصب سنگ در هیچ یک از مدارس مطابق استاندارد نبود.نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج حاصل، در بعضی از مدارس وضعیت نیمکت‌ها، شدت روشنایی کلاس‌ها، راهروها، دستشویی و توالت، کتابخانه، سطح زمین بازی، میزان انعکاس نور در کلاس‌ها، فاصله آبخوری تا دستشویی، وضعیت دیوار کلاس‌ها و وضعیت تفکیک زباله در حد مطلوب نبود که هماهنگی بیشتر بین واحد بهداشت مدارس معاونت بهداشتی استان، سازمان آموزش و پرورش و توجه بیشتر آن‌ها در جهت رفع این مشکلات را نیازمند است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی An Evaluation of the Environmental Health Status of Girl’s Primary Schools in Khomeyni Shahr, Isfahan, Iran, in 2013An Evaluation of the Environmental Health Status of Girl’s Primary Schools in Khomeyni Shahr, Isfahan, Iran, in 2013
چکیده انگلیسی مقاله Background: The purpose of this study was to evaluate the environmental health status of girl’s primary schools in Khomeyni Shahr, Isfahan Province, Iran, in the year 2013.Methods: This descriptive, cross-sectional study was conducted by completing a checklist, and through field measurements in 12 schools. The classroom temperature and size were measured using a thermometer and a tape-measure, respectively. A digital lux meter was used to determine the classroom lighting and reflection. One sample t-test was used to analyze the obtained results.Findings: In this study, 25% of the classes had suitable lighting. However, none of the studied toilets had suitable lighting. About 66.7% of schools had a sufficient number of WC according to the relevant guidelines. The number of water drinking taps in all of the schools was in accordance to the relevant standards. About 91.7% of the studied schools had adequate space for each student according to guidelines. However, the area of playing fields was not sufficient in 91.7% of the schools. None of the schools met the standards for the classroom and corridor walls’ conditions in terms of height of stone installation.Conclusion: According to the results, in some of the schools, bench properties, lighting intensity of classrooms, corridors, WC, and the library, and playground area, the amount of light reflection in the classrooms, the distance of water drinking taps from WC, classroom walls’ conditions, and solid waste separation were not desirable. Thus, greater coordination is required between schools' health departments, the provincial vice chancellor for health, and the state education and training department to solve these problems.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله منیره گنجی |
دانشجوی کارشناسی، گروه مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

زهرا شیرانی |
دانشجوی کارشناسی، گروه مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

محمد جواد طراحی |
استادیار، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

افشین ابراهیمی |
دانشیار، مرکز تحقیقات محیط زیست، پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری‌های غیر واگیر و گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2260
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات