تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۲، شماره ۳، صفحات ۲۶۰-۲۶۶

عنوان فارسی بررسی نگرش و رفتار مردم شهر اصفهان در خصوص اهدای اعضا
چکیده فارسی مقاله مقدمه: بهبود نگرش و عملکرد جامعه با هدف تغییر باورهای نادرست می‌تواند بر روی افزایش اهدای اعضا پس از مرگ مغزی مؤثر باشد. مطالعه حاضر جهت تعیین نگرش و عملکرد مردم شهر اصفهان در خصوص اهدای اعضا صورت گرفت.روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی بود. 975 نفر از افراد بالای 15 سال، جامعه مورد مطالعه را تشکیل دادند که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای از 10 منطقه شهر اصفهان انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسش‌نامه خود ساخته دارای 2 بخش اطلاعات زمینه‌ای و سؤال‌های نگرش و رفتار بود. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های Independent t و آنالیز واریانس در نرم‌افزار SPSS نسخه 17 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سطح معنی‌داری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.یافته‌ها: میانگین نمره نگرش و رفتار شرکت کنندگان به ترتیب برابر 6 ± 8/36 و 2/0 ± 47/0 (از 1 نمره) به دست آمد که در حد مطلوب بود. جنسیت نقش مؤثری بر سطح نگرش افراد داشت. سطح تحصیلات نیز نقش مؤثری بر سطح نگرش و عملکرد فرد در خصوص اهدای عضو نشان داد (05/0 P <). در نهایت، نگرش افرادی بالاتر بود که رفتار مطلوب داشتند. این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار به دست آمد (05/0 P <).نتیجه‌گیری: مطالعه حاضر نشان داد که نگرش و عملکرد مردم شهر اصفهان در خصوص اهدای عضو در حد متوسط است و نگرش در افرادی که رفتار مطلوب داشتند، بالاتر بود. از این‌رو، می‌توان با آموزش‌های عمومی در سطح جامعه و ایجاد نگرش مثبت، میزان اهدا و به تبع آن میزان پیوند را افزایش داد. 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نگرش، رفتار، اهدای اعضا، اصفهان،

عنوان انگلیسی Assessment of Attitudes and Behaviors toward Organ Donation among the Residents of Isfahan, Iran
چکیده انگلیسی مقاله Background: The improvement of attitudes and behaviors within a society with the aim of altering wrong beliefs can increase organ donation after brain death. This research aimed to assess the attitudes and behaviors toward organ donation in Isfahan, Iran.Methods: This descriptive study was conducted on 975 individuals of over 15 years of age in Isfahan. The participants were selected from 10 districts of the city using random stratified sampling method. The data collection tool was a researcher-made questionnaire consisting of a demographic form and an attitudes and behavior questionnaire. The data were analyzed using independent t-test and ANOVA in SPSS software. The significance level was considered as less than 0.05.Findings: The mean attitude and behavior scores of the participants were, respectively, 36.8 ± 6 and 0.47 ± 0.2 (out of 1) which were desirable. There was a correlation between gender and attitude. Educational level also had an effect on attitude and performance regarding organ donation (P < 0.05). Attitude score was higher in people who had desirable behavior and this difference was statistically significant (P < 0.05).Conclusion: This study suggests that attitudes and behavior toward organ donation in Isfahan is at a moderate level. Attitude score was higher in people who had desirable behavior; thus, the donation rate, and consequently, the rate of transplantation can be increased through public education in the community and promotion of positive attitudes.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله فرشته زماني |
كارشناس ارشد، گروه پرستاري، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

الهام معظم |
پزشک عمومی، گروه اجتماعی و پیشگیری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

الهه معظم |
پزشک عمومی، گروه پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

آسيه مقامي‌مهر |
كارشناس ارشد، گروه آمار، دانشگاه پيام‌نور، شيراز، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2158
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/188/article-188-2469286.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات