تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۲، شماره ۳، صفحات ۲۵۶-۲۵۹

عنوان فارسی بررسی کارایی فرایند انعقاد و لخته‌سازی شیمیایی به وسیله منعقد کننده‌های مختلف (آلوم، کلرورفریک، پلی‌ آلومینیوم کلراید و آهک) در حذف رنگ Navy Blue CE-RN نساجی از محلول‌های آبی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: مطالعه حاضر به بررسی کارایی منعقد کننده‌های آلوم (Al2(SO4)3.18 H2O)، کلرورفریک (FeCl3.6H2O)، پلی آلومینیوم کلراید (Polyaluminium Chloride یا PAC) و آهک (CaO) جهت حذف رنگ Navy Blue CE-RN نساجی از محلول‌های آبی پرداخت.روش‌ها: خصوصیات رنگ شامل طول موج غالب، ته رنگ، درجه درخشندگی و درصد خلوص رنگ Navy Blue CE-RN با روش Multi-wavelength spectrophotometric تعیین گردید. دوز و pH بهینه و SVI (Sludge volume index) منعقد کننده‌ها از طریق آزمایش Jar بررسی شد. در نهایت، کارایی منعقد کننده‌ها در شرایط بهینه با یکدیگر مقایسه گردید. انتخاب منعقد کننده بهتر با توجه به کارایی و مسایل اقتصادی صورت گرفت.یافته‌ها: طول موج غالب، درجه درخشندگی و درصد خلوص رنگ طبق روش ذکر شده به ترتیب nm 473، 19 درصد و 53 درصد به دست آمد. PAC بهترین کارایی را در بین منعقد کننده‌ها با دوز 1/0 گرم بر لیتر و pH بهینه 6 در حذف COD (Chemical oxygen demand) و رنگ به ترتیب با راندمان 84 و 93 درصد داشت و SVI آن برابر با 1324 لیتر بر گرم بود.نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که PAC، یک منعقد کننده با کارایی بالا و صرفه اقتصادی در حذف رنگ Navy Blue CE-RN است
کلیدواژه‌های فارسی مقاله رنگ نساجی، منعقد کننده، انعقاد، لخته سازی شیمیایی،

عنوان انگلیسی Investigation of Chemical Coagulation and Flocculation Efficiency of Different Coagulants (Alum, Ferric Chloride, PAC, and Lime) in Navy Blue CE-RN Textile Dye Removal from Aqueous Solutions
چکیده انگلیسی مقاله Background: In this study, coagulation efficiency of alum, ferric chloride, polyaluminium ‎chloride (PAC), and lime was investigated in the removal of Navy Blue CE-RN dye from textile wastewater.Methods: Characteristics of dye such as dominant wavelength, hue, luminance degree, and purity of Navy Blue CE-RN were determined through spectrophotometric-multi-wavelength method. Optimum dose, optimum pH, and sludge volume index (SVI) of coagulants were determined using jar test. The efficiency of coagulants was compared in optimum conditions. Cost and removal efficiency were considered in the selection of the best coagulant.Findings: The obtained dominant wavelength, luminance degree, and purity of dye were 473 nm, 19%, and 53%, respectively. PAC (dose of 0.1 g/l and optimum pH = 6) had the highest removal efficiency in the removal of Chemical oxygen demand (COD) and dye (84% and 93%, respectively). The SVI of PAC was 1324 l/g.Conclusion: The results of this study showed that PAC can be an appropriate, efficient, and cost-effective coagulant in the removal of Navy Blue CE-RN dye.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله سولماز ذبیح اللهی |
کارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، سبزوار، ایران

حشمت اله نورمرادی |
استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران

حمیدرضا پورزمانی |
دانشیار، مركز تحقيقات محيط زيست، پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیرواگیر و گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1928
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات