تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۲، شماره ۴، صفحات ۴۸۴-۴۹۰

عنوان فارسی بررسی اثر مصرف عصاره‌ چای سبز و چای ترش بر استرس اکسیداتیو، فشار خون و نمایه‌ توده‌ بدنی مردان ورزشکار با رویکرد پیشگیری از بیماری‌های قلبی- عروقی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: امروزه یکی از مهم‌ترین عوامل خطر بروز بیماری‌های قلبی- عروقی، استرس اکسیداتیو می‌باشد. مطالعات مختلف ارتباطی قوی میان افزایش مصرف فلاونوئیدهای گیاهی و کاهش خطر بروز انواع بیماری‌های مزمن را گزارش کرده‌اند. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی اثر مصرف عصاره‌ چای سبز و چای ترش بر استرس اکسیداتیو، فشار خون و نمایه‌ توده‌ بدنی (Body mass index یا BMI) مردان ورزشکار بود.روش‌ها: در این پژوهش، 54 مرد ورزشکار که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند، انتخاب شدند. سپس شرکت ‌کنندگان با استفاده از روش بلوک‌های تصادفی سه‌تایی، در 3 گروه قرار گرفتند. گروه‌های مداخله و دارونما به ترتیب کپسول‌های 450 میلی‌گرمی عصاره‌ چای سبز، عصاره‌ چای ترش و مالتودکسترین را دریافت کردند. سطح سرمی مالون دی‌آلدهید (Malondialdehyde یا MDA)، فشار خون و BMI شرکت ‌کنندگان در ابتدا و انتهای مطالعه اندازه‌گیری گردید.یافته‌ها: مصرف عصاره‌ چای سبز و چای ترش پس از شش هفته، توانست سطح MDA سرم گروه مداخله را نسبت به گروه دارونما به ‌طور معنی‌داری کاهش دهد (008/0 = P). با این ‌وجود، تنها مصرف عصاره‌ چای ترش فشار خون سیستولیک را به طور معنی‌داری کاهش داد (001/0 > P). مصرف هر دو عصاره چای، تأثیر معنی‌داری بر فشار خون دیاستولیک، وزن و میزان BMI نداشت.نتیجه‌گیری: مصرف عصاره‌ چای سبز و چای ترش با کاهش استرس اکسیداتیو، می‌تواند خطر بیماری‌های قلبی- عروقی را در مردان ورزشکار کاهش دهد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Effect of Green Tea and Sour Tea on Oxidative Stress, Blood Pressure, and Body Mass Index in Male Athletes with Cardiovascular Diseases Prevention Approach
چکیده انگلیسی مقاله Background: Today, oxidative stress is one of the most important risk factors for cardiovascular disease (CVD). Various studies have reported a strong association between increased consumption of plant flavonoids and reduced risk of chronic diseases. The purpose of this study was to evaluate the effect of green tea and sour tea on serum malondialdehyde (MDA), blood pressure, and body mass index (BMI) in male athletes.Methods: In this study, 54 male athletes who met the inclusion criteria were selected and randomly divided into 3 groups using ternary block randomization. The first, second, and control groups, respectively, received 450 mg/d of green tea extract, 450 mg/d sour tea extract, and 450 mg/d maltodextrin. The serum MDA, blood pressure, and BMI of the subjects were measured at the beginning of and 6 weeks after the study.Findings: Sour tea extract and green tea extract significantly reduced serum MDA level compared to placebo (P = 0.008). ‎However, only sour tea extract significantly reduced systolic blood pressure (P < 0.001). Neither of the extracts had a significant effect on diastolic blood pressure, weight, and BMI.Conclusion: This study showed that green tea and sour tea extract consumption can decrease oxidative stress, and thus, reduce the risk of CVD in male athletes.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله امير هادي |
کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات امنیت غذایی و گروه تغذیه بالینی، دانشکده تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

مرضیه کافشانی |
مرکز تحقیقات امنیت غذایی و گروه تغذیه بالینی، دانشکده تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

جهانگیر کریمیان |
دانشیار، گروه تربیت ‌بدنی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

محمدرضا مراثی |
استاد، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

محمدحسن انتظاری |
دانشیار، مرکز تحقیقات امنیت غذایی و گروه تغذیه بالینی، دانشکده تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2811
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi) 10.22122/jhsr.v12i4.2811
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات