تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۲، شماره ۴، صفحات ۴۶۶-۴۷۱

عنوان فارسی بررسی رفتارهای مرتبط با ایمنی غذا در زنان خانه دار شهرستان کوهپایه (استان اصفهان) در سال۱۳۹۴
چکیده فارسی مقاله مقدمه: با توجه به این که رعایت رفتارهای مرتبط با ایمنی غذا در افراد، می‌تواند سبب حفظ سلامت گردد، مطالعه حاضر با هدف تعیین رفتارهای مرتبط با رعایت ایمنی غذا در زنان خانه‌دار شهر کوهپایه (استان اصفهان) انجام شد.روش‌ها: این مطالعه به صورت مقطعی بین 150 زن خانه‌دار شهرستان کوهپایه که به روش نمونه‌گیری تصادفی منظم انتخاب شده بودند، انجام گرفت. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌ای چندبخشی حاوی اطلاعات دموگرافیک و رفتارهای مرتبط با ایمنی غذا (5 کلید برای غذایی سالم‌تر و ایمن‌تر، سازمان جهانی بهداشت) بود که توسط مشارکت کنندگان تکمیل گردید. در نهایت، داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: میانگین سنی شرکت کنندگان، 41/12 ± 03/41 سال بود. میانگین هر کلید شامل رعایت نظافت، جداسازی مواد خام و پخته، پخت کامل مواد، نگهداری در دمای سالم و آب و مواد سالم به ترتیب 97/2 ± 95/47، 50/1 ± 89/13، 89/1 ± 21/13، 99/1 ± 83/24 و 93/1 ± 12/17 به دست آمد. بین موارد مرتبط با ایمنی غذا، تنها رعایت نظافت و آب و مواد غذایی سالم با تحصیلات زنان ارتباط معنی‌داری را نشان داد.نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج حاصل شده، رعایت ایمنی غذا در زنان خانه‌دار شهرستان کوهپایه در سطح مطلوبی قرار دارد. با این وجود، آموزش درست در خصوص برخی شاخص‌ها مانند شستن دست قبل از غذا و استفاده اصولی و صحیح از پارچه‌های تنظیف، می‌تواند مفید واقع شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ایمنی غذایی، مواد غذایی، زنان خانه‌دار، نظافت شخصی،

عنوان انگلیسی Food-Safety Behavior among Housewives Residing in Kuhpayeh, Isfahan Province, Iran, in 2015
چکیده انگلیسی مقاله Background: Food-safety behavior can affect family health. Therefore, the present study was carried out to determine food-safety behavior among housewives in Kuhpayeh, Isfahan Province, Iran, in 2015.Methods: This cross-sectional study was performed on 150 housewives from Kuhpayeh. The participants were selected through systematic random sampling. The data-gathering instrument was a multi-part questionnaire. It contained questions on demographic characteristics and food-safety behavior, based on the Five Keys to Safer Food of the World Health Organization (WHO). The data acquired from this self-report questionnaire were analyzed using statistical tests in SPSS software.Findings: In this study, the mean (SD) of the women’s ages was 41.03 ± 12.41. The mean (SD) of each Key including keep clean, separate raw and cooked, cook thoroughly, keep food at safe temperatures, use safe water and raw materials were 47.95 ± 2.97, 13.89 ± 1.50, 13.21 ± 1.89, 24.83 ± 1.99, and 17.12 ± 1.93, respectively. Among items related to food safety, only personal hygiene, healthy food, and clean water were significantly associated with the women’s education.Conclusion: According to the results, food-safety behavior among housewives in Kuhpāyeh was desirable. However, the provision of correct education about habits such as hand washing before preparing meals and using cleaning pads can be helpful.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله آسیه پیرزاده |
استادیار، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

معصومه حيدري |
دانشجوی کارشناسی، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2643
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi) 10.22122/jhsr.v12i4.2643
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات