تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۲، شماره ۴، صفحات ۴۶۰-۴۶۵

عنوان فارسی بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران در مورد مدیریت دفع پسماندهای بیمارستانی در سال ۱۳۹۳
چکیده فارسی مقاله مقدمه: پسماندهای بیمارستانی برای محیط زیست بسیار خطرناک می‌باشند. هدف از انجام مطالعه حاضر، تعیین آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در مورد مدیریت پسماندهای بیمارستانی بود.روش‌ها: این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1393 در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسش‌نامه‌ای سه قسمتی در خصوص مدیریت پسماند بیمارستانی بود. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های Kruskal-Wallis و Mann-Whitney و همبستگی‌های Spearman و V کرامر (Cramer's V) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: بر اساس یافته‌ها، وضعیت آگاهی و نگرش در حد کم و عملکرد در حد متوسط بود. همچنین، نتایج آزمون Kruskal-Wallis نشان داد که بین آگاهی کارکنان بیمارستان‌ها در گروه‌های شغلی و تحصیلی با سابقه گذراندن دوره بهداشتی تفاوت معنی‌داری وجود نداشت.نتیجه‌گیری: با توجه به آگاهی و نگرش کم جامعه مورد بررسی در رابطه با مدیریت پسماندهای بیمارستانی، راه‌های افزایش آگاهی و بهبود نگرش و عملکرد کارکنان از طریق کلاس‌های آموزشی، پیشنهاد می‌گردد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آگاهی، نگرش، مدیریت پسماند، کارکنان،

عنوان انگلیسی Investigation of Knowledge, Attitude, and Performance Regarding Medical Waste Management among Personnel of Hospitals of Tehran University of Medical Sciences, Iran, in 2014
چکیده انگلیسی مقاله Background: Hospital wastes are very dangerous for the environment. The objective of this study was the investigation of knowledge, attitude and performance regarding medical waste management among the personnel of hospitals affiliated with Tehran University of Medical Sciences, Iran.Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted in hospitals affiliated with Tehran University of Medical Sciences in 2014. The data collection tool was a 3-part researcher-made questionnaire about hospital waste management. Kruskal-Wallis, Mann-Whitney, Spearman rho’s coefficient correlation, and Cramér's V were used to analyze the collected data.Findings: The findings showed that the staff’s knowledge and attitude was at a low level, but their performance was at a moderate level. Based on Kruskal-Wallis test results, there was no statistically significant relationship between personnel’s knowledge and participation in health courses.Conclusion: Considering the low knowledge and attitude of staff in this study regarding hospital waste disposal management, holding training courses for staff to improve their knowledge and attitudes is recommended.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مهدي وثوقي نيري |
دانشجوي دکتری، گروه مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز، اهواز، ایران

امير زاهدي |
دانشجوي دکتری، گروه مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز، اهواز، ایران

محمد جواد محمدي |
دانشکده علوم پزشکی آبادان، آبادان و کمیته تحقیقات دانشجویی، مركز تحقيقات و فناوري هاي زيست محيطي، دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپوراهواز، اهواز، ايران

الهام شکوهي |
دانشجوي کارشناسی ارشد، گروه بهداشت عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز، اهواز، ایران

ابوالفضل مکاري يامچي |
دانشجوي کارشناسی، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

مژگان سلامي |
دانشجوي کارشناسی، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

سينا عبدي |
دانشجوی کارشناسی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس علامه طباطبایی اردبیل، اردبیل، ایران

پویا محمدیان گراوند |
کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز، اهواز، ایران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2615
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi) 10.22122/jhsr.v12i4.2615
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات