تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۲، شماره ۴، صفحات ۴۴۲-۴۴۷

عنوان فارسی بررسی ارتباط بین شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی و رضایت شغلی در رانندگان آژانس استان لرستان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: رانندگان تاکسی به دلیل ارتعاشات ناشی از ماشین، نشستن طولانی مدت، وضعیت بدنی نامناسب، خم شدن و چرخیدن مکرر حین انجام کار، در درازمدت در معرض خطر بروز اختلالات اسکلتی- عضلانی قرار دارند. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی و رضایت شغلی در رانندگان آژانس استان لرستان انجام شد.روش‌ها: این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی بود که بر روی 100 نفر از رانندگان آژانس استان لرستان صورت گرفت. جهت جمع‌آوری اطلاعات، از دو ابزار شامل پرسش‌نامه اسکلتی- عضلانی Nordic (Nordic Musculoskeletal Questionnaire یا NMQ) و پرسش‌نامه رضایت شغلی استفاده گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون Independent t، همبستگی Pearson، همبستگی Spearman و آنالیز کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: ضریب همبستگی Pearson نشان داد که بین نمره اختلالات اسکلتی- عضلاتی و نمره کلی رضایت شغلی رابطه معنی‌داری وجود نداشت (136/0 = r، 186/0 = P). همچنین، بین نمره اختلالات اسکلتی- عضلاتی با سن (54/0 = r، 001/0 > P) و سابقه کار (58/0 = r، 001/0 > P) ارتباط مستقیمی مشاهده شد. بیشترین میزان شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی در یک سال گذشته به ترتیب مربوط به نواحی کمر (96 درصد)، گردن (87 درصد)، زانو (84 درصد)، مچ دست (83 درصد) و شانه (81 درصد) بود.نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر، میزان بروز اختلالات اسکلتی- عضلانی در رانندگان بالا و رضایت افراد متوسط می‌باشد. از این‌رو، پیشنهاد می‌گردد که به منظور کاهش بروز اختلالات اسکلتی- عضلانی، از استراحت و نرمش‌های مناسب طی انجام وظیفه و طراحی صندلی ارگونومی بر اساس ابعاد آنتروپومتریک استفاده شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اختلالات اسکلتی- عضلانی، رضایت شغلی، رانندگان تاکسی،

عنوان انگلیسی The Relationship between the Prevalence of Musculoskeletal Disorders and Job Satisfaction in Lorestan Agency Drivers, Iran
چکیده انگلیسی مقاله Background: Taxi drivers are at risk of musculoskeletal disorders (MSDs) in the long-term because of machine vibration exposure, prolonged sitting, inappropriate postures, repetitive bending, and job rotation. Therefore, the purpose of this study was to assess the relationship between the prevalence of MSDs and job satisfaction in agency drivers in Lorestan, Iran.Methods: This descriptive-analytical and cross-sectional study was performed on 100 agency drivers in Lorestan. Data were collected using the Nordic Musculoskeletal Disorders Questionnaire (NMQ) and job satisfaction. Data were analyzed using independent t-test, Pearson correlation, Spearman correlation, and ANCOVA in SPSS software.Findings: The Pearson correlation coefficient showed that there was no statistically significant correlation between the NMQ score and total job satisfaction score (P = 0.186, r = 0.136). Moreover, the results showed that NMQ score had a direct relationship with age (P < 0.001, r = 0.54) and work experience (P < 0.001, r = 0.58). The highest prevalence of MSDs in the previous year was reported in the waist (96%), neck (87%), knee (84%), wrist (83%), and the shoulder (81%).Conclusion: Based on the results, the incidence of MSDs and job satisfaction were, respectively, high and moderate in drivers. Therefore, to reduce the incidence of MSDs, appropriate rest and exercise during duty and ergonomic chair design based on the use of anthropometric measurements are recommended.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله محسن سوری لکی |
دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

پیمانه حبیبی |
کارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

احسان اله حبیبی |
استاد، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2483
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi) 10.22122/jhsr.v12i4.2483
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات