تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۲، شماره ۴، صفحات ۴۳۴-۴۴۱

عنوان فارسی بررسی کارایی جذب پیروکاتیکول از محلول‌های آبی با استفاده از پامیس (طبیعی و اصلاح شده با اسید کلریدریک)
چکیده فارسی مقاله مقدمه: پیروکاتیکول در محیط‌های آبی برای موجودات زنده و انسان خطرناک می‌باشد. بنابراین، حذف آن از فاضلاب‌ها و جلوگیری از ورود آن به محیط حایز اهمیت است. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی کارایی جذب پیروکاتیکول از محلول‌های آبی با استفاده از پامیس (طبیعی و اصلاح شده با اسید کلریدریک) بود.روش‌ها: در این مطالعه تجربی، از پامیس با اندازه مش 40-20 به عنوان جاذب به صورت ناپیوسته در ارلن‌های 250 میلی‌لیتری استفاده شد. اثر شاخص‌های مؤثر در جذب مانند pH، زمان تماس، دوز جاذب و غلظت اولیه پیروکاتیکول مورد بررسی قرار گرفت. داده‌ها با ایزوترم Langmuir و Freundlich و سینتیک شبه درجه اول و شبه درجه دوم بررسی گردید.یافته‌ها: در غلظت اولیه 10 میلی‌گرم بر لیتر از پیروکاتیکول، حداکثر میزان جذب برای پامیس طبیعی بیش از 90 درصد و برای پامیس اصلاح شده با اسید کلریدریک بیش از 98 درصد به دست آمد. با افزایش زمان تماس و دوز جاذب در پامیس طبیعی و اصلاح شده، جذب افزایش یافت و در زمان 20 دقیقه به تعادل رسید. جذب به وسیله پامیس طبیعی و اصلاح شده با مدل ایزوترم Langmuir (برای پامیس طبیعی 974/0 = 2R و برای پامیس اصلاح شده 998/0 = 2R) همخوانی بیشتری را نشان داد. جذب با مدل سینتیکی شبه درجه دوم (برای پامیس طبیعی 9977/0 = 2R و برای پامیس اصلاح شده 9788/0 = 2R) مطابقت بیشتری داشت.نتیجه‌گیری: با توجه به این که پامیس ارزان و در دسترس است و در معادن ایران به وفور یافت می‌شود، می‌تواند گزینه مناسبی جهت حذف پیروکاتیکول از فاضلاب باشد. همچنین، اصلاح پیروکاتیکول به وسیله اسید کلریدریک، روش مناسبی برای افزایش جذب پیروکاتیکول با استفاده از پامیس است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله محلول آبی، پیروکاتیکول، جذب سطحی، پامیس،

عنوان انگلیسی Study of Pyrocatechol Absorption Efficiency from Aqueous Solutions Using Pumice (Natural and Modified with Hydrochloric Acid)
چکیده انگلیسی مقاله Background: Pyrocatechol in aquatic environment can be hazardous for living organisms and humans. Therefore, its elimination and prevention of its emission into the environment is very important. The purpose of this study was to evaluate the efficiency of pyrocatechol absorption from aqueous solutions using pumice (natural and modified with hydrochloric acid).Methods: In this experimental study, pumice with Mesh 20-40 was used as adsorbent in 250 ml Erlyens as batch. The effects of the absorption parameters such as pH, contact time, adsorbent dosage, and the initial pyrocatechol concentration on adsorption were evaluated. Results were evaluated with Langmuir and Freundlich isoterms and first order and pseudo-second order kinetics.Findings: The maximum absorption was obtained at the adsorption rate of over 90% for natural pumice and higher than 98% for pumice modified with hydrochloric acid, for 10 mg/l initial pyrocatechol concentration. The results showed that the adsorption by natural and modified pumice was increased with increasing contact time and adsorbent dose and reached equilibrium at 20 minutes. The adsorption of pyrocatechol by natural and modified pumice corresponded better with Langmuir isotherm model (for natural pumice R2 = 0.974 and for modified pumice R2 = 0.9988). In addition, the adsorption of pyrocatechol by natural and modified pumice clearly followed the pseudo-second order reaction (for natural pumice R2 = 0.9977 and for modified pumice R2 = 0.9788).Conclusion: Pumice, due to its abundance, especially in Iranian mines, and low cost, can be used as adsorbent in pyrocatechol removal from wastewater. Therefore, pyrocatechol modification with chloric acid can be used as a suitable method for increased adsorption of pyrocatechol by pumice.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله پروين مصطفايي |
کارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم‌آباد، ایران

حاتم گودینی |
دانشیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران

ادریس حسین زاده |
گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران و پژوهشگر، باشگاه نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران

صدیقه سعیدی |
آموزشکده فنی و حرفه‌ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایذه، ایذه، ایران

فاطمه طاهری |
کارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم‌آباد، ایران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2450
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi) 10.22122/jhsr.v12i4.2450
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات