تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۲، شماره ۴، صفحات ۳۸۸-۳۹۵

عنوان فارسی کاربرد انبار داده در حوزه سلامت کشور ایران: چالش‌ها و راهکارها
چکیده فارسی مقاله مقدمه: داده‌ها در نظام سلامت به صورت پراکنده و جزیره‌ای قرار دارند و دسترسی یکپارچه به آن‌ها برای گزارش‌گیری و تحلیل مشکل است. انبار داده می‌تواند در حل این مسایل کمک کننده باشد. بنابراین، مطالعه حاضر به شناسایی چالش‌ها و راهکارهای کاربرد انبار داده در حوزه سلامت کشور پرداخت.روش‌ها: این مطالعه به صورت مروری جامع و نقلی انجام شد. ابتدا واژه‌های کلیدی در حیطه انبار داده‌ها انتخاب گردید و به لحاظ گستردگی موضوعی انبار داده‌ها، دامنه جستجو به حوزه سلامت محدود شد. سپس با توجه به معیارهای مطالعه که اغلب استفاده از مطالعات کشورهای توسعه یافته بود، مقالات مرتبط با موضوع از پایگاه‌های Google Scholar، PubMed، Scopus، Web of Knowledge و Science Direct استخراج گردید.یافته‌ها: اغلب مؤسسات مراقبت سلامت با چالش‌های جمع‌آوری، سازماندهی و بازیابی داده‌های نامتجانس و حجیم برای تحقیقات، بهبود کیفیت، تحلیل برون‌دادها یا کشف بهترین عملکردها مواجه هستند. ‌راه‌حل بیشتر چالش‌های ذکر شده، انبار داده است. این تکنیک می‌تواند بسیاری از مشکلات حیطه مدیریت داده‌ها و بهره‌برداری از دانش داده‌ای نظام سلامت را مرتفع ‌نماید.نتیجه‌گیری: به کارگیری سیستم‌هایی مانند انبار داده برای پیشگیری از پیشرفت یا ظهور بیماری و سلامت جامعه، هدف اصلی نظام سلامت است. پژوهش حاضر گامی ابتدایی در راستای به کارگیری انبار داده ملی سلامت می‌باشد و بی‌تردید نیازمند نگرش ملی برای حل چالش‌ها و ارایه راهکارهای مناسب می‌باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Applications of Data Warehouse in the Field of Health in Iran; Challenges and Solutions
چکیده انگلیسی مقاله Background: Data and information resources are scattered in health care institutions and health systems and integrated access to them for reporting and analysis is challenging. Application of data warehouse can be a solution to this issue. Thus, this study aimed to investigate data warehouse applications in the field of health, identify its challenges, and provide solutions.Methods: This was a comprehensive and narrative review study. First, the keywords in the field of data warehouse were determined and the extent of the search was limited to the filed of health. Than, the relevant articles were selected from Google Scholar, PubMed, Scopus, Web of Knowledge, and ScienceDirect databases.Findings: Today, most health care institutions face the challenge of collecting, organizing, and retrieving disparate and bulky data for research, quality improvement, outcome analysis, or best practices determination. The solution to most of these challenges is data warehouse. This technique may resolve many problems in data management and utilization of health system data.Conclusion: The use of systems such as data warehouse is the main objective of the health system for the prevention of the onset or progression of diseases and improvement of public health. This paper was a first step in creating and using the National Health Data Warehouse, and thus, requires a national approach to address its challenges and solutions.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله هاله فرساد حبيبي |
دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فن‌آوری اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

فاطمه نظري |
کارشناس ارشد، بیمارستان شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران

علي احمدي |
دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

نادر میرانی |
دانشجوی دکتری، گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2728
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi) 10.22122/jhsr.v12i4.2728
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله مروری
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات