تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۳، شماره ۱، صفحات ۹۸-۱۰۳

عنوان فارسی بهینه‌سازی فرایند کنترل صدای سایلنسری از جنس پلی‌استایرن (یونولیت) و بررسی نقش آن در تغییر شاخص افت ورودی صدای منابع هنگام استفاده به صورت حصار در محیط آزمایشگاهی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: مواجهه با صدای بیش از حد مجاز، یکی از معضلات بهداشتی کارگران در دنیا محسوب می‌گردد. یکی از مهم‌ترین راه‌های کنترل صدا، استفاده از مواد جاذب به صورت سایلنسر اطراف منبع صوت می‌باشد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان افت ورودی صدای سایلنسری از جنس یونولیت و تغییرات ساختاری آن به منظور بهبود کاهش صوت انجام شد.روش‌ها: جهت ساخت سایلنسر، از فوم پلی‌استایرن (یونولیت) به صورت مکعب مستطیل (بدون وجه کف) با دانسیته 20 کیلوگرم بر مترمکعب و ضخامت دیواره 5 سانتی‌متر و ابعاد کلی 5/1 × 1 × 1 متر استفاده شد. همچنین، یک بلندگو به عنوان منبع تولید صدا با تراز صوت 100 دسی‌بل جهت پخش صوت به صورت عمود بر زمین و دو میکروفن نیز به منظور جمع‌آوری صدا مورد استفاده قرار گرفت. سپس با اعمال تغییراتی مانند افزایش ضخامت و ایجاد حفره روی دیواره‌ها، میزان کاهش صوت بررسی گردید.یافته‌ها: وجود سایلنسر یونولیت با ضخامت 5 سانتی‌متر و بدون حفره، سبب کاهش صوت حداکثر 5/34 دسی‌بل در فرکانس 500 هرتز شد. افزایش ضخامت به 7 سانتی‌متر و اضافه نمودن حفره به قطر 2 سانتی‌متر در فرکانس‌‌های 250، 500، 1000 و 2000 هرتز، منجر به کاهش صوت بیشتری نسبت به سایلنسر بدون تغییرات گردید.نتیجه‌گیری: به منظور افزایش بهره‌وری سایلنسری از جنس پلی‌استایرن، با توجه به شرایط اقتصادی و محل مورد نظر، می‌توان از ضخامت بیشتر این ماده استفاده نمود. همچنین، طراحی صحیح حفره بر روی دیواره‌های سایلنسر، سبب افزایش افت صدای ناشی از منبع به محیط بیرون از سایلنسر می‌گردد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سایلنسر، پلی‌استایرن، افت ورودی صدا،

عنوان انگلیسی Optimization of the Noise Control Process of a Polystyrene Silencer and Assessment of its Role in Sound Insertion Loss Index Variation as Enclosure in a Laboratory
چکیده انگلیسی مقاله Background: Exposure to excessive sound is considered as one of the health problems of workers all over the world. One of the most important ways to control sound is using absorbent material around the sound source in the form of a silencer. This study intended to determine the sound insertion loss of a polystyrene silencer and its structural changes in order to improve sound reduction.Methods: The silencer was built as an enclosure using polystyrene foam in the form of a rectangle (with no floor) with a density of 20 kg/m3, thickness of 5 cm, and the size of 1 × 1 × 1.5 m. Moreover, the sound level of 100 dB was generated by a speaker, perpendicular to the ground, as the sound source and two microphones were used to collect sound. Then, sound reduction values were examined by changes such as increasing thickness and creating a hole on the walls.Findings: According to the results, through the polystyrene silencer with a thickness of 5 cm and without a hole, the maximum sound reduction of 34.5 dB at 500 Hz frequency was achieved. Furthermore, increasing the thickness to 7 cm and adding a hole with a diameter of 2 cm caused higher sound reduction than the silencer without changes in frequencies of 250, 500, 1000, and 2000 Hz.Conclusion: In order to increase the efficiency of a polystyrene silencer, considering economic conditions and the desired location, greater thickness of polystyrene can be used. In addition, correct design of the hole on the silencer walls results in an increase in sound insertion loss outside the silencer.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله فرهاد فروهرمجد |
استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

شيوا سوری |
کارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

زهرا محمدی |
دانشجوی کارشناسی ارشد، کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

جعفر صالحيان |
کارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

مسعود مصيبی |
دانشجوی کارشناسی ارشد، کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2657
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات