تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۳، شماره ۲، صفحات ۱۵۱-۱۵۵

عنوان فارسی بررسی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی در یک محیط بیمارستانی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: تعهد سازمانی کارکنان بیمارستان به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد این سازمان، از عوامل استراتژیک در عملکرد و خدمت‌رسانی آن‌ها به شمار می‌رود. یکی از مفاهیم اجتماعی جدید در بیمارستان‌ها که می‌تواند تقویت کننده تعهد سازمانی باشد، سرمایه اجتماعی کارکنان است. از این‌رو، تحقیق حاضر با هدف تعیین ارتباط میان سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان در یک محیط بیمارستانی در تهران انجام شد.روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- همبستگی، 337 نفر از کارکنان بخش‌های تخصصی یکی از بیمارستان‌های تهران شامل پزشکان، پرستاران و دستیاران شرکت کردند که با روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی شده نظام‌دار و تصادفی ساده وارد مطالعه شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه تعهد سازمانی Allen و Meyer و پرسش‌نامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی بود که اعتبار آن با استفاده از اعتبار صوری و پایایی آن با استفاده از ضریب Cronbach¢s alpha تأیید گردید. داده‌ها در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 05/0 > P به عنوان سطح معنی‌داری داده‌ها در نظر گرفته شد.یافته‌ها: همبستگی مثبت و معنی‌داری بین سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی (001/0 = P) و همچنین، بعد ساختاری سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی (030/0 = P) مشاهده شد. بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی همبستگی ضعیف و معنی‌داری وجود داشت (280/0 = P). همبستگی بین بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی نیز مثبت و معنی‌دار بود (001/0 > P).نتیجه‌گیری: سرمایه اجتماعی در یک سازمان و یا یک بخش از آن، می‌تواند منجر به تقویت تعهد سازمانی کارکنان آن سازمان یا آن بخش گردد و کارکنانی که دارای سرمایه اجتماعی قوی‌تری هستند، از تعهد سازمانی بالاتری برخوردار می‌باشند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی An Evaluation of the Correlation between Social Capital and Organizational Commitment in a Hospital Atmosphere
چکیده انگلیسی مقاله Background: Organizational commitment of hospital employees is a strategic factor in their performance and serving, due to the unique characteristics of this organization. One of the new social concepts in hospitals that can strengthen organizational commitment is the social capital of employees. Therefore, this study was implemented with the aim to determine the correlation between social capital and organizational commitment in a hospital in Tehran, Iran.Methods: In this descriptive-correlational study, 337 expert employees of a hospital in Tehran, including doctors, nurses, and assistants, participated. The participants were selected through simple random and classified sampling methods. Data was gathered using Allen and Meyer's Organizational Commitment questionnaire and the researcher-made Social Capital Questionnaire, and its validity and reliability were, respectively, calculated using face validity and Cronbach's alpha. Data analysis was performed in SPSS software. All P values of less than 0.05 were considered significant.Findings: The results showed a positive and significant correlation between social capital and organizational commitment (P = 0.001) and also the structural dimension of social capital and organizational commitment (P = 0.030). The correlation between the cognitive dimension of social capital and organizational commitment was weak and significant (P = 0.280). The correlation between the relational dimension of social capital and organizational commitment was positive and significant (P < 0.001).Conclusion: Social capital in an organization or a part of that organization can reinforce the organizational commitment of that organization or that part of the organization and employees who have stronger social capital have higher organizational commitment.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله سيامک برادران |
استادیار، گروه مديريت اجرايی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، دماوند، ايران

سعيد رودي ماسوله |
کارشناس ارشد، گروه مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، دماوند، ايران

علي عالي پناه |
کارشناس ارشد، گروه مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، دماوند، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2844
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi) 10.22122/jhsr.v13i2.2844
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات