تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۳، شماره ۳، صفحات ۳۸۸-۳۹۲

عنوان فارسی امکان‌سنجی پایش بیولوژیک آهن سه ظرفیتی و روی در ادرار با روش ریزاستخراج بر پایه‎ قطره آلی جامد شناورپایش بیولوژیک آهن سه ظرفیتی و روی در نمونه های ادرار با روش ریز استخراج بر پایه قطره آلی جامد شناور
چکیده فارسی مقاله مقدمه: اهمیت نقش شیمی تجزیه در بهداشت حرفه‌ای و مباحث سم‌شناسی، بسیار برجسته و حیاتی می‌باشد. به این منظور، برخی روش‌های استخراج و آنالیز تعریف شده است. در تحقیق حاضر، به منظور استخراج مقادیر بسیار جزیی کاتیون‌های آهن سه ظرفیتی و روی در نمونه‌های ادرار، روش ریزاستخراج بر پایه قطره آلی جامد شناور انتخاب گردید. این روش، به دلیل عدم کاربرد قبلی آن جهت استخراج آهن و روی از نمونه‌های ادرار، مورد بررسی‌ قرار گرفت.روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع مطالعات تجربی بوده و جهت استخراج آهن و روی از نمونه‌های ادرار انجام گرفت. تحقیق مذکور در چند مرحله شامل تهیه محلول‌های استاندارد، استخراج به روش ریزاستخراج بر پایه قطره آلی جامد شناور و در نهایت، آنالیز با دستگاه جذب اتمی انجام شد و شرایط بهینه استخراج، راندمان و تکرارپذیری نتایج مورد بررسی قرار گرفت.یافته‌ها: حجم بهینه لیگاند 2 میلی‌لیتر و درصد انحراف معیار نسبی در آنالیز نمونه‌های اسپایک شده آهن و روی در ادرار (08/0 میکروگرم بر میلی‌لیتر) به ترتیب برابر با 6/2 و 4/3 درصد و راندمان برابر با 4/97 و 6/96 درصد بود. همچنین، پارامترهایی مانند حجم حلال و دمای استخراجی تأثیر بسزایی بر راندمان استخراج فلز آهن و روی با روش استخراج مورد نظر داشت.نتیجه‌گیری: روش ریزاستخراج بر پایه قطره آلی جامد شناور، در تعیین مقادیر جزیی آهن و روی در نمونه‌های ادرار موفق بوده وکاهش حجم نمونه و زمان استخراج، کاهش مواجهه اپراتور با مواد سمی، از برجسته‌ترین مزایای این روش می‌باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آهن، ریزاستخراج بر پایه قطره آلی جامد شناور، روی، پایش بیولوژیکی،

عنوان انگلیسی Biological Monitoring of Iron (III) and Zinc in Urine Samples Using Ultrasonic Solidified Floating Organic Drop Microextraction Technique
چکیده انگلیسی مقاله Background: The importance of analytical chemistry in occupational toxicology is vital; therefore, some methods of extraction and analysis have been defined for this purpose. In this research, solidified floating organic drop microextraction (SFODME) technique was selected and evaluated. This procedure was used for the first time to extraction trace amounts of iron and zinc cations in urine samples.Methods: This experimental study was designed to extract iron and zinc from urine samples using SFODME technique. This study consisted of several stages including stock preparation for analysis, SFODME, and flame atomic absorption spectrometry. In addition, the optimum extraction conditions, efficiency, and repeatability of results were investigated.Findings: Results showed that optimum ligand volume was 2 ml and under optimum conditions, the relative standard deviation in urine spiked samples of iron and zinc ions was 2.6% and 3.4%, respectively, and recovery was 97.4% and 96.6% for these two ions, respectively. Ligand volume, volume of solvent, and extraction temperature had a significant impact on the extraction of trace amount of iron and zinc from urine samples.Conclusion: This research showed that SFODME technique has advantages in determination of trace amounts of iron and zinc in urine samples. Decrease in sample volume, extraction time, and exposure of the operator to toxic substances are the main advantages of this technique.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مسعود ریسمانچیان |
استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

میترا شباب |
دانشجوی کارشناسی ارشد، کمیته تحقیقات دانشجویی و گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

سارا کریمی زوردگانی |
استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

حسینعلی رنگ کوی |
استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/3018
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/188/article-188-2469223.pdf
کد مقاله (doi) 10.22122/jhsr.v13i3.3018
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات