تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۳، شماره ۳، صفحات ۳۸۱-۳۸۷

عنوان فارسی بررسی رفتارهای خودمراقبتی و ارتباط آن با سواد سلامت در بیماران مبتلا به پرفشاری خون شهرستان اصفهان در سال ۹۵-۱۳۹۴
چکیده فارسی مقاله مقدمه: با توجه به این که رعایت رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون از عوامل اصلی کنترل پرفشاری خون می‌باشد و نقش سواد سلامت در کنترل این بیماری حایز اهمیت است، از این‌رو، مطالعه حاضر با هدف تعیین رفتارهای خودمراقبتی و ارتباط آن با سواد سلامت در بیماران مبتلا به پرفشاری خون شهرستان اصفهان انجام گرفت.روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی بود که بر روی 210 بیمار مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به مراکز سلامت منتخب شهرستان اصفهان انجام گرفت. روش نمونه‌گیری، تصادفی چندمرحله‌ای بود و از پرسش‌نامه‌های خودمراقبتی در فشار خون بالا HSCALE (Self- care in hypertension patient) و فرم کوتاه پرسش‌نامه سواد سلامت عملکردی بزرگسالان STOFHLA (Functional health literacy in adult) استفاده شد. اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون‌های t مستقل، ضریب همبستگی Pearson، همبستگی Spearman و رگرسیون خطی چندگانه در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: میانگین سنی افراد مورد مطالعه 9/8 ± 3/57 سال بود. میانگین نمره رفتارهای خودمراقبتی و نمره سواد سلامت در شرکت کنندگان به ترتیب 01/12 ± 02/150 از 190 و میانگین نمره سواد سلامت آن‌ها 73/14 ± 83/75 از100 به دست آمد. درصد پایینی از بیماران (1/7 درصد) رژیم کم نمک داشتند و 39 درصد آنان فشار خون خود را مرتب اندازه‌گیری می‌کردند. 3/74 درصد بیماران سواد سلامت کافی داشتند، اما ارتباط آماری معنی‌داری بین سواد سلامت و رفتارهای خودمراقبتی یافت نشد (631/0 = P).نتیجه‌گیری: رفتارهای خودمراقبتی بیماران در حد مطلوبی بود و درصد بالایی از افراد مورد مطالعه سواد سلامت کافی داشتند، اما رفتارهای خودمراقبتی با سواد سلامت ارتباط نداشت. بنابراین، لازم است تا آموزش بیماران متناسب با سطح سواد سلامت و رفتارهای خودمراقبتی آنان در مراکز سلامت صورت گیرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پرفشاری خون، خودمراقبتی، سوادسلامت،

عنوان انگلیسی The Relationship of Self-Care Behaviors and Health Literacy in Patients with Hypertension in Isfahan City, Iran, in 2015-2016
چکیده انگلیسی مقاله Background: Self-care behavior in patients with hypertension is a major controlling factor of hypertension. Moreover, health literacy has an important role in the management and prevention of hypertension. Thus, this study aimed to determine the self-care behaviors of patients with hypertension and their relationship to health literacy in Isfahan City, Iran.Methods: This cross-sectional study was performed on 210 patients with hypertension who referred to health centers of Isfahan City. Patients were selected using systematic random sampling. Data gathering instruments were the Hypertension Self-Care Activity Level Effects (HSCALE) and Short Test of Functional Health Literacy in Adults (STOFHLA). Finally, data were analyzed using) independent t-test, Pearson and Spearman’s correlation, and multiple linear regression in SPSS software.Findings: In this study, the mean ± Standard Deviation (SD) of age was 57.3 ± 8.9. The mean (SD) of self-care behavior and health literacy were 150.02 ± 12.01 (total: 190) and 75.83 ± 14.73 (total: 100), respectively. A low percentage of patients (7.1%) had a low salt diet and 39% of them measured their blood pressure regularly. Moreover, 74.3% of patients had adequate health literacy, but there was no significant association between health literacy and self-care behaviors (P = 0.631).Conclusion: In this study, the patients’ self-care behaviors were satisfactory and a high percentage of patients had adequate health literacy, but there was no significant association between health literacy and self-care behaviors. Therefore, it is necessary that patient education be carried out according to their level of health literacy and self-care behaviors in health centers.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله طاهره سیما پیمان |
دانشجوی کارشناسی ارشد، کمیته تحقیقات دانشجویی و گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

آسیه پیرزاده |
استادیار، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

اکبر حسن‌زاده |
مربی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

فیروزه مصطفوی |
دانشیار، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان،


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2977
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/188/article-188-2469222.pdf
کد مقاله (doi) 10.22122/jhsr.v13i3.2977
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات