تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۳، شماره ۳، صفحات ۳۶۷-۳۷۲

عنوان فارسی بررسی ارتباط بین نمره تعارض خانوادگی از دیدگاه دختران دبیرستانی و مادران آن‌ها
چکیده فارسی مقاله مقدمه: شکل‌گیری تعارضات بین والدین و نوجوانان همواره از مشکلات رایج دوره نوجوانی است که در این دوره رخ می‌دهد. با توجه به این امر، مطالعه حاضر به منظور بررسی ارتباط بین نمره تعارض خانوادگی از دیدگاه دختران دبیرستانی و مادران آن‌ها در شهر اصفهان انجام گردید.روش‌ها: مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بود. اطلاعات با استفاده از پرسش‌نامه تعارضات خانوادگی از دیدگاه نوجوانان و والدین جمع‌آوری شد. جامعه پژوهش را 220 نفر از مادران و دانش‌آموزان دختر دبیرستانی ناحیه 3 شهر اصفهان تشکیل دادند. پس از تکمیل پرسش‌نامه‌ها توسط گروه هدف، داده‌ها وارد نرم‌افزار SPSS گردید و توسط آزمون‌های همبستگی Spearman’ آزمون t مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: بیشترین میزان تعارض بین دانش‌آموزان و مادران در حیطه‌های بلوغ جنسی، وضعیت تحصیلی و نوع ارتباط والدین با یکدیگر و کمترین میزان تعارض در حیطه‌های استقلال‌طلبی و آزادی نوجوان وجود داشت.نتیجه‌گیری: لازم است که در جهت کاهش تعارض بین مادران و نوجوانان در حیطه‌های بلوغ جنسی، وضعیت تحصیلی و نوع ارتباط والدین با یکدیگر مداخله آموزشی مناسب طراحی و ارایه گردد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تعارض خانوادگی، دختران نوجوان، ارتباط والد- فرزندی،

عنوان انگلیسی An Investigation of the Relationship between the Family Conflict Scores of High School Girls and Their Mothers
چکیده انگلیسی مقاله Background: The formation of conflict between parents and adolescents is a common problem during adolescence. The present study aimed to investigate the relationship between the family conflict scores from the viewpoint of high school girls and their mothers in Isfahan City, Iran.Methods: This was a descriptive-analytic study. Data were collected using the Family Conflicts Questionnaire from the viewpoint of adolescents and parents. The study population comprised of 220 mothers and their daughters who were high school students in District 3 of Isfahan. After completing the questionnaires in the focus group, data were entered into SPSS software and were analyzed using Spearman’s correlation test, independent t-test, and ANOVA.Findings: The results showed that the highest rate of conflicts between students and mothers were in the fields of sexual maturity, educational status, and parents’ relationship with each other and the lowest rate of conflicts were in the fields of adolescents’ independence and freedom.Conclusion: It is necessary to design and provide appropriate educational interventions to reduce conflict between mothers and daughters in the field of sexual maturity, education status, and parents’ relationship with each other.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله الهه فخرالدین |
دانشجوی کارشناسی ارشد، کمیته تحقیقات دانشجویی و گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

مریم عمیدی مظاهری |
دانشیار، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/3022
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/188/article-188-2469220.pdf
کد مقاله (doi) 10.22122/jhsr.v13i3.3022
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات