تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۳، شماره ۳، صفحات ۳۵۹-۳۶۶

عنوان فارسی مکان‌یابی محل دفن پسماند شهری با استفاده از روش وزن‌دهی سلسله مراتبی معکوس
چکیده فارسی مقاله مقدمه: شهر سنندج با جمعیتی معادل 370 هزار نفر، روزانه 330 تن زباله تولید می‌کند. محل کنونی دفن زباله این شهر علاوه بر تکمیل ظرفیت آن، اثرات نامطلوب محیط زیستی فراوانی را نیز بر محیط اطراف داشته است. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی میزان مطلوبیت اراضی شهرستان سنندج جهت دفن پسماندهای جامد انجام شد. مکان‌یابی محل دفن زباله، یک آنالیز تصمیم‌گیری چند معیاره مکانی (Spatial Multi Criteria Decision Analysis یا SMCDA) است که از سیستم اطلاعات جغرافیایی (Geographic information system یا GIS) و روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره بهره می‌برد.روش‌ها: در این تحقیق از فرایند وزن‌دهی سلسله مراتبی معکوس (Inversion Hierarchical Weighing Process یا IHWP) و نرم‌افزار ArcGIS برای مکان‌یابی محل بهینه دفن پسماند استفاده گردید. بدین منظور، 12 لایه اطلاعاتی اکولوژیکی و افتصادی- اجتماعی طبق روش IHWP وزن‌دهی شد و نقشه مطلوبیت منطقه برای دفن پسماند با استفاده از توابع همپوشانی نقشه‌ها و نیز به کمک 9 لایه محدودیت به‌ دست آمد.یافته‌ها: با توجه به یافته‌های حاصل از طبقه‌بندی نقشه نهایی، 5/91 درصد از سطح منطقه مورد مطالعه از وضعیت کاملاً نامطلوبی برای دفن پسماند برخوردار بود. محدوده‌های با مطلوبیت بسیار زیاد، تنها 16/0 درصد از مساحت شهرستان را به خود اختصاص داد که در نهایت از بین این مناطق، محدوده‌ای به وسعت 44 هکتار در فاصله تقریبی 4 کیلومتری شمال غربی شهر سنندج به عنوان اولویت اول برای دفن پسماند شناسایی و معرفی گردید.نتیجه‌گیری: روش IHWP می‌تواند به عنوان روش نوینی جهت تلفیق لایه‌های اطلاعاتی طبیعی و مصنوعی در پروژه‌های با اهداف مکان‌یابی از جمله مکان‌یابی محل دفن زباله‌های شهری به کار رود و در صورتی که با بررسی‌های میدانی همراه شود، می‌تواند بهترین گزینه‌های تصمیم‌گیری در رابطه با هدف را ارایه نماید.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Landfill Site Selection for Municipal Waste Materials Using Inversion Hierarchical Weighing Process
چکیده انگلیسی مقاله Background: Sanandaj City, Iran, with a population of 370,000 people, generates 330 tons of solid wastes daily. The current landfill site of the city has lost its capacity and caused environmental problems. This study attempted to determine land suitability for disposal of municipal solid wastes in Sanandaj. Landfill site selection is a spatial multi-criteria decision analysis (SMCDA) in which geographic information system (GIS) and multi-criteria decision-making methods are used.Methods: In this research, the Inversion Hierarchical Weight Process (IHWP) and GIS software were used to locate the best landfill location. For this purpose, 12 ecological and socio-economical information layers were weighted according to IHWP method. The map of land suitability for a landfill construction was obtained using overlay functions and 9 exclusionary criteria.Findings: Classification of the final map indicated that 91.5% of the study area was completely unsuitable for landfill site selection, while areas with the highest suitability contained only 0.16% of the city. Finally, an area with the extent of 44 hectares, located approximately 4 km north-west of Sanandaj, was identified as priority number one to establish a landfill.Conclusion: The results of this study show that IHWP method can be used as a new method for combining natural and artificial data layers in projects with site selection targets, including landfill site selection. Moreover, if it is accompanied by field surveys, it can provide the best decision-making options with regard to the goal.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله هلن اقصايی |
کارشناس ارشد، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

بابک سوری |
دانشیار، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2958
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/188/article-188-2469219.pdf
کد مقاله (doi) 10.22122/jhsr.v13i3.2958
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات