تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۳، شماره ۳، صفحات ۳۵۳-۳۵۸

عنوان فارسی بررسی ارتباط بار ذهنی کار و رضایت شغلی در تکنسین‌های مراکز فوریت‌های پزشکی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۴
چکیده فارسی مقاله مقدمه: پرسنل فوریت‌های پزشکی هنگام انتقال بیمار از محل حادثه تا مراکز درمانی باید دارای سرعت عمل و تصمیم‌گیری حیاتی، نظارت بر هوشیاری و علایم حیاتی وی باشند. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان بار ذهنی کار، ارتباط و درجه تأثیر آن بر فاکتور رضایت شغلی در تکنسین‌های مراکز فوریت‌های پزشکی انجام شد.روش‌ها: مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر از نوع مقطعی بود که بر روی 82 نفر از پرسنل فوریت‌های پزشکی شهر اصفهان صورت گرفت. برای جمع‌آوری داده‌ها از نرم‌افزار NASA-TLX (The NASA task load index) به منظور بررسی بار ذهنی کار و پرسش‌نامه رضایت شغلی Visoki و Chrome برای سنجش رضایت شغلی استفاده گردید. آنالیز داده‌ها باآزمون t زوجی، ضریب همبستگی Pearson و نرم‌افزار SPSS انجام پذیرفت.یافته‌ها:کمترین میانگین نمره رضایت شغلی مربوط به پرداخت (9/1) بود. میانگین نمره بار ذهنی کار افراد در عملیات ساده (76/57) و پیچیده (87/82) به دست آمد. نمره رضایت شغلی کلی فقط با نمره ارزیابی عملکرد در عملیات ساده و پیچیده ارتباط مستقیمی داشت. ارتباط نمره کلی بار ذهنی با نمره رضایت شغلی در بعد کار مستقیم بود، اما در بقیه حیطه‌ها معنی‌دار نبود (05/0 < P). در ضمن، در آزمون t زوجی، میانگین نمره کلی بار ذهنی کار و تمامی ابعاد آن در عملیات پیچیده به طور معنی‌داری بیشتر از عملیات ساده بود (05/0 > P).نتیجه‌گیری: بار ذهنی کار در عملیات پیچیده می‌تواند به عنوان عاملی برای تعیین میزان سختی کار و ساعت کاری مناسب برای تکنسین‌های فوریت پزشکی استفاده شود. با توجه به بالا بودن نارضایتی افراد در بخش حقوق، مزایا و ارتقا، شاید بتوان با بهبود شرایط کاری پرسنل از طریق بازنگری میزان پرداخت حقوق و مزایا، رضایت شغلی این قشر مهم و حساس جامعه را افزایش داد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله بار ذهنی، رضایت شغلی، فوریت پزشکی،

عنوان انگلیسی Investigating Mental Workload and Job Satisfaction among Technicians in Emergency Medical Centers in Isfahan, Iran, in 2015
چکیده انگلیسی مقاله Background: Emergency medical personnel should have rapid action and critical decision making skills during the transportation of a patient from the site of the accident to health centers. They must also control the patient’s state of consciousness and vital signs. This study was conducted to evaluate mental workload and its relation to and impact on job satisfaction of technicians in emergency medical centers.Methods: The present cross-sectional study was carried out on 82 emergency medical personnel in Isfahan, Iran. The NASA Task Load Index (NASA-TLX) software was used for data collection to evaluate the mental workload and the Job Descriptive Index (JDI) (Visoki and ‌Chrome‌) was used to measure job satisfaction. Data were analyzed using paired t-test and Pearson correlation coefficient in SPSS software.Findings: The minimum average score of job satisfaction was related to payment (1.9). The average score of mental workload was obtained in simple (57.76) and complex operations (82.87). The score of overall job satisfaction only had a direct relation with the score of performance evaluation in simple and complex operations. Total score of mental workload showed a direct significant relation with job satisfaction score in work dimension, but no significant relation was observed in other areas (P > 0.05). Paired t-test also showed that the mean score of mental workload and its dimensions in complex operations were significantly higher than simple operations (P < 0.05).Conclusion: Mental workload in complex operations can be used as a factor to determine the amount of work complexity and working hours for medical emergency technicians. With regard to the high level of dissatisfaction in wages and promotion, perhaps by improving working conditions through reviewing the pay and benefits, job satisfaction can be increased in this important and sensitive group.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله زهره محبیان |
کارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر، ایرانشهر و دانشجوی کارشناسی ارشد، کمیته تحقیقات دانشجویی و گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

احسان‌اله حبیبی |
استاد، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/3026
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/188/article-188-2469218.pdf
کد مقاله (doi) 10.22122/jhsr.v13i3.3026
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات