تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۳، شماره ۳، صفحات ۳۴۰-۳۴۶

عنوان فارسی تأثیر امواج اولتراسونیک بر میزان درصد جامدات لجن بیولوژیکی در فرایند آبگیری لجن مازاد
چکیده فارسی مقاله مقدمه: امروزه آبگیری لجن، یکی از مشکل‌ترین فرایندها در تصفیه‌خانه‌های فاضلاب و مسأله مهمی جهت افزایش میزان تصفیه و کاهش آلودگی محیط‌ زیست می‌باشد. هدف از انجام تحقیق حاضر، تعیین اثر سیستم انتشار امواج اولتراسونیک جهت بهبود آبگیری لجن، افزایش میزان جامدات در کیک لجن و تعیین محدوده بهینه شاخص‌های راهبری در استفاده از روش‌ اولتراسونیک بود.روش‌ها: این مطالعه به روش تجربی- آزمایشگاهی و به صورت ناپیوسته انجام شد و در آن تأثیر متغیرهایی مانند چگالی اولتراسوند (بر حسب وات بر میلی‌لیتر)، زمان (بر حسب دقیقه) و میزان لجن قرار گرفته در معرض سونیفیکاسیون (بر حسب درصد)، بر میزان جامدات کیک و آبگیری لجن مورد بررسی قرار گرفت. میزان جامدات در نمونه‌های لجن قبل از آبگیری، 9/0 ± 3/20 درصد به دست آمد. داده‌ها در نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید.یافته‌ها: میزان بهینه زمان سونیفیکاسیون، 5 دقیقه و چگالی اولتراسوند 1 وات بر میلی‌لیتر مشخص شد. همچنین، میزان لجن قرار گرفته در معرض سونیفیکاسیون، 15 درصد و فرکانس حاصل شده، 20 کیلوهرتز بود. میزان جامدات کیک لجن در این شرایط، 4/26 درصد به دست آمد که معادل 30 درصد بهبود در آبگیری لجن بود.نتیجه‌گیری: امواج اولتراسونیک و میکرو و نانوحباب‌های کاویتاسیون، قابلیت افزایش میزان جامدات کیک لجن را دارند و می‌توانند سبب بهبود فرایند آبگیری و افزایش راندمان تصفیه لجن شوند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله لجن مازاد، آبگیری، جامدات کیک لجن، امواج اولتراسونیک،

عنوان انگلیسی The Effect of Ultrasonic Waves on the Solid Content Percentage in Dewatering of Excess Biological Sludge
چکیده انگلیسی مقاله Background: Today, sludge dewatering is one of the most difficult treatment processes in wastewater treatment plants. This subject is an important challenge in the decreasing of environmental pollutants. The purpose of this study was to determine the effect of ultrasonic waves on improved sludge dewatering and increased solid content of sludge, and determine the optimum operating parameters of the ultrasonic method.Methods: An experimental study was carried out as a batch mode. In this research, the effect of some variables including ultrasound density (watts per ml), time (minutes), and amount of sonificated sludge (percentage) on the solid content of sludge and sludge dewatering was assessed. The solid content of sludge samples was 20.3 ± 0.9% prior to dewatering. Statistical analyses were performed using SPSS software.Findings: The experiments determined that the optimum operating parameters were sonification time of 5 minutes and ultrasound density of 1 W/ml. Moreover, the amount of sonificated sludge was equal to 15% and a frequency of 20 kHz was produced. The amount of solid content of sludge obtained under these conditions was equal to 26.4% that is a 30% increase in dewatering of sludge.Conclusion: Based on the results of this research, ultrasound waves and micro- and nano-bubbles of cavitation can increase the solid content of sludge and improve sludge dewatering process and sludge treatment efficiency.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله فرشاد گلبابایی کوتنایی |
دانشجوي دکتری، گروه مهندسی محيط ‌زيست، دانشکده محیط‌ زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ناصر مهردادی |
استاد، گروه مهندسی محيط‌ زيست، دانشکده محیط ‌زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مهدی اسدی قالهری |
استادیار، مرکز تحقیقات آلاینده‌های محیطی و گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

غلامرضا نبی بیدهندی |
استاد، گروه مهندسی محيط‌ زيست، دانشکده محیط ‌زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران

حسن امینی‌راد |
استادیار، گروه مهندسی محيط ‌زيست، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل، بابل، ایران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/3043
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/188/article-188-2469216.pdf
کد مقاله (doi) 10.22122/jhsr.v13i3.3043
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات