تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۳، شماره ۳، صفحات ۳۳۴-۳۳۹

عنوان فارسی پهنه‌بندی غلظت نیترات آبخوان میمه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: امروزه افزایش غلظت ترکیبات نیتریت و نیترات در منابع آب زیرزمینی، باعث ایجاد نگرانی‌هایی در محیط‌های کشاورزی و صنعتی شده است. نیترات به عنوان یکی از شاخص‌های شیمیایی آلودگی آب، از دیرباز مورد توجه بوده است. هدف از انجام مطالعه حاضر، تعیین مقادیر نیترات در آبخوان میمه در استان اصفهان بود.روش‌‌ها: از 10 حلقه چاه بر اساس اصول نمونه‌برداری استاندارد، نمونه گرفته شد و نمونه‌ها جهت آنالیز مقدار نیترات به آزمایشگاه آب منتقل گردید. اندازه‌گیری مقدار نیترات به روش اسپکتروفتومتری صورت گرفت. سپس پهنه‌بندی غلظت نیترات با استفاده از نرم‌افزار ArcGIS و مدل‌های میان‌یابی ترسیم شد.یافته‌ها: میزان هدایت الکتریکی (Electrical conductivity یا EC) چاه‌های انتخابی بین 823 تا 4170 میکروزیمنس بر سانتی‌متر و میانگین غلظت نیترات 77/19 ± 64/30 میلی‌گرم در لیتر به دست آمد. حداقل و حداکثر غلظت نیترات به ترتیب 51/8 و 43/59 میلی‌گرم در لیتر بود. انحراف معیار در 68 درصد داده‌ها مشاهده گردید که پراکندگی نزدیک به میانگین را نشان داد.نتیجه‌گیری: میزان EC نمونه‌های آب از دامنه ارتفاعات و نواحی تغذیه دشت در شمال خاوری و باختری به سمت مرکز دشت افزایش می‌یابد. همچنین، بالاترین غلظت نیترات به قسمت جنوبی آبخوان اختصاص داشت که به احتمال زیاد ناشی از بالا بودن سطح آب زیرزمینی و فعالیت‌های کشاورزی در منطقه می‌باشد. اگرچه میانگین غلظت نیترات در نمونه‌ها از 50 میلی‌گرم در لیتر کمتر است، اما با این وجود حفاظت از منابع آب زیرزمینی در برابر ورود آلاینده‌ها ضروری به نظر می‌رسد.کلید واژه‌ها: نیترات، آبخوان میمه ، سیستم اطلاعات جغرافیایی
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نیترات، آبخوان میمه، سیستم اطلاعات جغرافیایی،

عنوان انگلیسی The Zoning of Nitrate Concentrations in Meymeh Aquifer, Iran, Using Geographic Information System
چکیده انگلیسی مقاله Background: The increased rate of nitrite and nitrate in groundwater resources has caused many concerns in agricultural and industrial areas. Nitrate, one of the indicators of chemical water pollution, has always attracted much attention. The objective of this study was to determine the amount of nitrate in Meymeh aquifer in Isfahan Province, Iran.Methods: In order to determine the amount of nitrate, samples were taken from 10 wells based on sampling standards and were transferred to a water laboratory for analysis. Spectrophotometric method was performed to measure the amount of nitrate. Then, the zoning of nitrate changes was drawn using ArcGIS software and interpolation models.Findings: Electrical conductivity (EC) of the selected wells was 823-4170 µs/cm and the average nitrate concentration was 30.64 ± 19.77 ppm. The minimum and maximum nitrate concentration, respectively, were 8.51 and 59.43 ppm. In 68% of analyzed samples, the standard deviation was about 19.77, which indicates the close distribution of obtained data to average concentration of results.Conclusion: EC of water samples increased from high elevations in the Northeast and West toward the feeding areas in the Central Plains. The highest concentration of nitrate was related to the southern aquifer that most likely is due to high groundwater levels and farming activities in the region. Although the average nitrate concentrations in most of the samples was less than 50 ppm, it is still vital to protect groundwater resources from pollutants.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله لیلا گرجی |
دانشجوی دکتری، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، پژوهشگاه شاخص پژوه، اصفهان، ایران

اکبر قاضی‌فرد |
دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

مژگان انتظاری |
دانشیار، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

جواد طباطبایی |
استادیار، گروه مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میمه، میمه، ایران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/3037
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/188/article-188-2469215.pdf
کد مقاله (doi) 10.22122/jhsr.v13i3.3037
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات