تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۳، شماره ۳، صفحات ۳۲۸-۳۳۳

عنوان فارسی بررسی کیفیت تشخیص میکروسکوپیست‌های شاغل در آزمایشگاه تشخیص سل ریوی در استان اصفهان در سال ۱۳۹۴
چکیده فارسی مقاله مقدمه: بیماری سل از جمله بیماری‌های عفونی مهم است و تشخیص، درمان و کنترل آن در جامعه بسیار مهم و حیاتی می‌باشد. از طرف دیگر، وجود افراد با تجربه در تشخیص بیماری از اهمیت بسیاری برخوردار است. از این‌رو، در مطالعه حاضر کیفیت کار تشخیص میکروسکوپیست‌های شاغل در آزمایشگاه‌های محیطی استان اصفهان در سال 1394 مورد بررسی قرار گرفت.روش‌ها: در مطالعه توصیفی- تحلیلی که با انجام یک آزمون عملی در بین 27 نفر شاغل در 20 آزمایشگاه محیطی بخش تشخیص اسمیر مستقیم سل ریوی استان اصفهان انجام شد، از طریق ارسال 5 لام اسمیر مستقیم خلط (با درجات متفاوتی از وجود باسیل سل و یا عدم وجود) همراه با یک فهرست وارسی و سپس، جمع‌آوری جواب‌های آزمون پس از مهلت چند روزه صورت گرفت.یافته‌ها: بین کیفیت تشخیص با سن، جنس، وضعیت استخدام شاغلان، اختصاصی بودن میکروسکوپ مورد استفاده و عمر میکروسکوپ و همچنین، فعالیت‌های میکروسکوپیست در بخش‌های دیگر آزمایشگاه رابطه معنی‌داری وجود نداشت، اما میزان تحصیلات دانشگاهی، سابقه فعالیت شاغلان در بخش سل و مدت زمانی که صرف دیدن هر لام اسمیر مستقیم شد، بر کیفیت تشخیص اثرگذار بود. در بین افراد مورد پژوهش به طور تقریبی 75 درصد افراد در آزمون نتیجه مطلوب کسب کردند.نتیجه‌گیری: از آن‌جایی که مشاهده اسمیر مستقیم سل هنوز یکی از در دسترس‌ترین و سریع‌ترین روش تشخیص سل ریوی است، پژوهش فوق به این نتیجه دست یافت که کیفیت تشخیص این افراد باید حداقل به صورت سالانه توسط آزمایشگاه رفرانس سل استان مورد ارزیابی قرار گیرد. 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کنترل کیفی، سل ریوی، ایران،

عنوان انگلیسی Evaluation of Diagnosis Quality of Microscopists Employed in Pulmonary Tuberculosis Diagnostic Laboratories of Isfahan Province, Iran, in 2015
چکیده انگلیسی مقاله Background: Tuberculosis (TB) is an infectious disease caused by Mycobacterium species and its diagnosis, treatment, and management is vital. The existence of people with professional experience in this field is very important. Thus, the present study was conducted to recognize the quality of environmental microscopists working in Mycobacterium detecting laboratories in Isfahan Province, Iran, in 2015.Methods: This descriptive-analytical study was performed through a practical test on 27 individuals in 20 Environmental Laboratory Diagnosis of Pulmonary Tuberculosis in Isfahan Province. Five direct sputum smears with a related list were collected from each laboratory. The obtained data were analyzed.Findings: There was no significant relationship between quality of diagnosis and age, sex, employment status, exclusivity of the microscope, microscopic life, the microscopist’s activity in other sectors of the laboratory. However, university degree, work experience in the TB section, and the time that microscopists spend on each smear were effective on the quality of their diagnosis. Almost 75% of the participants scored high on the test.Conclusion: Since direct smear is still one of the most accessible and fastest methods of TB diagnosis, the diagnosis quality of these people should be evaluated at least annually by the Provincial TB Reference Laboratory.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مهناز سامي |
کارشناس، آزمایشگاه سل شبکه بهداشت شهرضا، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

الهام اميري |
اپیدمیولوژیست، شبکه بهداشت و درمان شهرضا، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

محسن قماشلویان |
دانشجوی کارشناسی ارشد، کمیته تحقیقات دانشجویی و گروه انگل‌شناسی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

فريبا فريد |
پزشک، مرکز بهداشت استان اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

علي عجمي |
مرکز بهداشت استان اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

منوچهر همایی |
کارشناس، آزمایشگاه سل شبکه بهداشت شهرضا، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

مهشید صالحی |
کارشناس، آزمایشگاه سل شبکه بهداشت شهرضا، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

حمید تفضلی |
کارشناس، آزمایشگاه سل شبکه بهداشت شهرضا، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2953
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/188/article-188-2469214.pdf
کد مقاله (doi) 10.22122/jhsr.v13i3.2953
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات