تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۳، شماره ۳، صفحات ۳۰۵-۳۱۱

عنوان فارسی بررسی آثار نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر مخارج دولت در بخش بهداشت و سلامت در ایران
چکیده فارسی مقاله مقدمه: بررسی رفتار دولت در نحوه تخصیص منابع مالی به بخش سلامت به هنگام تغییرات مثبت و منفی در قیمت نفت از بعد سیاستگذاری حوزه بهداشت و سلامت دارای اهمیت فراوانی است. از این‌رو، هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی اثر نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر مخارج دولت در بخش سلامت طی دوره 1392-1375 در ایران بود.روش‌ها: برای بررسی اثر نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر مخارج دولت در بخش بهداشت و سلامت ابتدا تلاش شد با استفاده از یک مدل خودرگرسیو واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته (GARCH یا Generalized auto-regressive conditional heteroscedasticity) نوسانات مثبت و منفی قیمت نفت محاسبه و سپس، با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی Bayesian و توابع واکنش به ضربه (Response function)، تأثیر هر یک از نوسانات مثبت و منفی بر مخارج دولت در بخش سلامت مورد بررسی قرار گیرد.یافته‌ها: هم در زمان افزایش قیمت نفت و هم زمان کاهش قیمت، دولت مخارج خود در بخش سلامت را افزایش داده و این مسأله نشان دهنده اهمیت بخش بهداشت و سلامت به عنوان یکی از شاخص‌های مهم توسعه انسانی در سیاستگذاری‌های مربوط به تخصیص منابع در دوره مذکور از سوی دولت است.نتیجه‌گیری: نوسانات قیمت نفت به عنوان یکی از عوامل ایجاد بی‌ثباتی در تأمین منابع درآمدی دولت در بودجه به شمار می‌آید. از این‌رو، تأمین مخارج بخش بهداشت و سلامت به عنوان یکی از شاخص‌های اثرگذار بر توسعه انسانی از سوی دولت ممکن است با بی‌ثباتی‌هایی روبه‌رو شود. به همین منظور، مطالعه حاضر نشان می‌دهد که دولت در دوره مذکور تلاش نموده است تا تخصیص منابع به این بخش دچار بی‌ثباتی نشود. 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی A Study of the Asymmetric Consequences of Oil Price Volatilities on the Government Expenditure in the Health Sector in Iran
چکیده انگلیسی مقاله Background: Examining the government’s attitude towards the allocation of financial slack to the health sector at the time of positive and negative changes in the oil price in terms of public health policy is of great importance. Therefore, the aim of this study was to investigate the asymmetric consequences of oil price volatilities on the government expenditure in the health sector during the years 1997 to 2014 in Iran.Methods: To examine the asymmetric effects of oil price volatilities on government expenditure in the health sector, first, the positive and negative volatilities in the oil price was measured using the generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) model. Then, by employing the Bayesian econometrics and the response functions, the effects of each of the positive and negative volatilities on the government expenditure were examined.Findings: The results revealed that both at the time of the rise and drop of the oil price, the government has increased the expenditure in the health sector and this indicates the important position of the health sector as one of the important human development indexes in public policies regarding resource allocation in the aforesaid era.Conclusion: Oil price volatilities act as one of the agents causing instability in supplying the government income resources in the budgets. As a consequence, supplying the expenses of the health sector, as one of the influential factors on the human development indexes, by the government might experience instabilities. For this purpose, this study revealed that the government in the aforesaid era has attempted not to be instable in allocating resources to this sector.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله حجت پارسا |
استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

نرگس محمودی |
دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

سعیده انصاری |
دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/3058
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/188/article-188-2469210.pdf
کد مقاله (doi) 10.22122/jhsr.v13i3.3058
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات