تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۳، شماره ۳، صفحات ۲۹۷-۳۰۴

عنوان فارسی تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر تئوری شناختی اجتماعی بر رفتار دست شستن دانش‌آموزان دبستانی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: یکی از مناسب‌ترین و مقرون به صرفه‌ترین راه‌ها جهت ممانعت از گسترش عفونت، شستن دست‌ها می‌باشد. مدرسه یکی از محیط‌های مناسب برای مداخله با هدف ارتقای رفتارهای بهداشتی محسوب می‌شود. انجام آموزش‌های مؤثر در این زمینه به کودکان، می‌تواند منجر به کاهش بیماری‌های عفونی تنفسی و گوارشی، کاهش هزینه‌های بهداشتی و درمانی و کاهش مقاومت آنتی‌بیوتیکی گردد.روش‌ها: تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی بود که با دو گروه آزمون و شاهد بر روی 68 دانش‌آموز پایه سوم دبستان انجام شد. متغیرهای دموگرافیک و متغیرهای مبتنی بر سازه‌های تئوری شناختی اجتماعی شامل الگوسازی، تنظیم هدف، غلبه بر موانع، محیط و خودکارامدی مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون‌های توصیفی و استنباطی در نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید.یافته‌ها: افزایش معنی‌داری در میانگین تعداد دفعات شستن دست‌ها در طول روز، بعد از انجام مداخله در گروه آزمون نسبت به قبل از مداخله وجود داشت (041/0 = P). همچنین، افزایش معنی‌داری در تعداد دفعات دست شستن گروه آزمون نسبت به گروه شاهد مشاهده گردید (046/0 = P). تأثیر مداخله آموزشی بر عوامل شناختی اجتماعی شامل افزایش آگاهی (048/0 = P) و حمایت اجتماعی (008/0 = P) در پایان مطالعه در گروه آزمون نسبت به گروه شاهد معنی‌دار بود. میانگین نمره آگاهی دانش‌آموزان در گروه آزمون پس از انجام مداخله نسبت به قبل از آن، افزایش معنی‌داری را نشان داد (034/0 = P).نتیجه‌گیری: آموزش و حمایت اجتماعی در چهارچوب تئوری شناختی اجتماعی، می‌تواند مداخله مناسبی در خصوص رفتار دست شستن در دانش‌آموزان باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله دست شستن، دبستان، تئوری شناختی اجتماعی،

عنوان انگلیسی The Effect of Education Based on Social Cognitive Theory on Hand Washing of Primary School Students
چکیده انگلیسی مقاله Background: Hand washing is one of the most appropriate and cost-effective infection control measures for the prevention of the spreading of a variety of infectious diseases. Schools are important social environments for interventions that aim to improve health behaviors. Implementing affordable and effective hand washing education programs can lead to a reduction in respiratory and gastrointestinal infectious diseases, antibiotic resistance, and health care costs. The purpose of this educational project was to assess the effect of an intervention based on the social cognitive theory on the frequency of hand washing among elementary public school children.Methods: This quasi-experimental study was conducted on 68 elementary school students aged 9-10 years. The participants were selected using multistage sampling and divided into intervention ‎and control groups. In this study, demographic variables and variables based on social cognitive theory structures such as modeling, goal setting, social support, and self-efficacy were assessed. The collected data were analyzed using descriptive and inferential tests in SPSS software.Findings: A significant increase occurred in hand washing frequency after the intervention (P = 0.041) compared to before the intervention. In addition, a significant increase was observed in hand washing frequency in the intervention ‎group compared to the control group (P = 0.046). Knowledge (P = 0.048) and social support (P = 0.008) were significantly higher in the intervention group compared to the control group after the intervention. Moreover, a significant increase was observed in the knowledge score of students in the experimental group after the intervention (P = 0.034).Conclusion: Education and social support based on social cognitive theory can be an affective intervention regarding hand washing among elementary school children.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله سعیده فاکهی خراسانی |
دانشجوی کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت و گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ايران

نوشین پیمان |
دانشیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت و گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2978
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/188/article-188-2469209.pdf
کد مقاله (doi) 10.22122/jhsr.v13i3.2978
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات