تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۳، شماره ۳، صفحات ۲۹۲-۲۹۶

عنوان فارسی ارزیابی ریسک سلامتی آرسنیک در منابع آب آشامیدنی و آبیاری و برنج منطقه میداوود در استان خوزستان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: آلودگی منابع آب به فلزات سنگین و ورود به چرخه زیستی می‌تواند اثرات مخرب زیست‌محیطی را به دنبال داشته باشد. آرسنیک در آب آشامیدنی از جمله عناصری است که غلظت بالای آن پیامدهای نابهنجاری را برای سلامتی بدن به دنبال دارد. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف تعیین ریسک سلامتی آرسنیک در منابع آب شرب، آبیاری و برنج منطقه میداوود در استان خوزستان صورت گرفت.روش‌ها: از چاه‌های آب شرب، آبیاری و همچنین، از دانه‌های برنج موجود در مزارع منطقه نیز نمونه‌برداری به عمل آمد. پس از آماده‌سازی نمونه، سنجش غلظت آرسنیک با دستگاه (ICP-MS یا Inductively coupled plasma mass spectrometry) انجام شد.یافته‌ها: میانگین کل غلظت آرسنیک در نمونه‌های آب شرب، آبیاری و برنج منطقه میداوود به ترتیب 8، 75/12 (میلی‌گرم بر لیتر) و 079/0 (میلی‌گرم بر کیلوگرم) حاصل شد. جذب روزانه مزمن (CDI یا Chronic daily intake) آرسنیک از طریق مصرف آب و برنج، برای گروه کودکان و زنان و مردان محاسبه گردید که کمتر از حد قابل تحمل دریافت روزانه FAO (Food and agriculture organization) بود. همچنین، نتایج سهم خطر در هر سه گروه (1 <) به دست آمد که در محدوده نگران کننده و غیر ایمن است.نتیجه‌گیری: به طور کلی، سهم خطر (1 <) برای ساکنان منطقه به ویژه گروه کودکان به جهت آشامیدن آب و مصرف برنج در محدوده نگران کننده و غیر ایمن قرار دارد. توجه به این نکته که آب شرب و آبیاری مزارع منطقه میداوود از چاه تأمین می‌شود و تغییرات دبی و سطح ایستابی چاه بر میزان غلظت آرسنیک اثرگذار است، کنترل منابع آب در این منطقه ضرورت دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آرسنیک، آّب، برنج، ریسک سلامتی،

عنوان انگلیسی Health Risk Assessment of Exposure to Arsenic in Drinking Water, Irrigation Water, and Rice from Meydavood in Khoozestan Province, Iran
چکیده انگلیسی مقاله Background: The pollution of water with heavy metals and their entering the biochemical cycle can lead to environmental degradation. Arsenic in drinking water is one of the elements whose high concentrations have adverse regulatory consequences for the health of the body. Therefore, this study was conducted to determine the health risk of arsenic in drinking water, irrigation water, and rice in Meydavood District in Khuzestan Province, Iran.Methods: Samples were collected from drinking water wells, agriculture, and rice grains cultivated in the area. After preparations, the samples were analyzed for arsenic using inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS).Findings: The results showed the mean concentration of arsenic in the drinking water, the water used for irrigation, and in the rice of Meydavood District to be 8, 12.75 mg/l, and 0.079 mg/l, respectively. Chronic daily intake (CDI) of arsenic through water and rice, for children, women, and men were calculated and were lower than the Food and Agriculture Organization (FAO) standards. However, target hazard quotient (THQ) values in the 3 groups were higher than 1, which suggests that people are exposed to significant health risks.Conclusion: In general, the THQ (>1) for residents, especially for children, due to the drinking of water and consumption of rice, falls within unsafe limits. Considering the effects that the flow variations and the length of time water stays in the well have on the concentration of arsenic, it is important to monitor water levels and discharge rates.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مرضيه کلاه‌کج |
دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

صدیقه بطالبلوئی |
استادیار، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

حکیمه امانی‌پور |
استادیار، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

سروش مدبری |
استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه تهران، تهران، ایران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2876
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/188/article-188-2469208.pdf
کد مقاله (doi) 10.22122/jhsr.v13i3.2876
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات