تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۳، شماره ۳، صفحات ۲۸۵-۲۹۱

عنوان فارسی بررسی تغییرات جمعیت میکروبی خاک در فرایند گیاه پالایی خاک آلوده به نفت خام
چکیده فارسی مقاله مقدمه: گیاه پالایی روش ارزان و مؤثری جهت تصفیه خاک آلوده به نفت خام می‌باشد. به منظور اجرای هرچه بهتر این فرایند، آگاهی از روند تغییرات جمعیت میکروبی ضروری است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تغییرات جمعیت میکروبی در خاک ریزوسفری و شاهد بود.روش‌ها: خاک مورد مطالعه به پنج قسمت تقسیم و با غلظت‌های 43/0، 86/0، 9/1، 13/4 و 27/8 درصد وزنی- وزنی نفت خام، آلوده گردید. سپس تیمارهایی از آن تهیه شد و تغییرات جمعیت میکروبی خاک به مدت شش ماه مورد بررسی قرار گرفت. جمعیت میکروبی و غلظت اولیه نفت خام به ترتیب به روش شمارش بشقابی هتروتروفیک (Heterotrophic plate count یا HPC) و به وسیله دستگاه کروماتوگرافی گازی (Gas Chromatography یا GC) سنجش شد.یافته‌‌ها: میانگین جمعیت میکروبی در تیمارهای کشت شده با گیاه [log10 55/7 واحد تشکیل کلونی (Colony-forming unit یا CFU) بر گرم] و تیمارهای حاوی مواد مغذی (log10 79/7 واحد تشکیل کلونی بر گرم) به طور معنی‌داری بیشتر از تیمارهای بدون گیاه (log10 629/6 واحد تشکیل کلونی بر گرم) و بدون مواد مغذی (log10 97/6 واحد تشکیل کلونی بر گرم) بود (05/0 > P). حداکثر جمعیت میکروبی نیز درتیمارهای آلوده به غلظت 86/0 (log10 372/8 واحد تشکیل کلونی بر گرم) به دست آمد.نتیجه‌‌گیری: بر اساس نتایج حاصل شده، وجود گیاه و مواد مغذی به دلیل فراهم نمودن ریزمغذی برای باکتری‌ها، می‌تواند جمعیت میکروبی خاک و در نتیجه، کارایی گیاه پالایی را افزایش دهد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تجزیه زیستی، آلودگی محیط، نفت خام، میکروبیولوژی خاک،

عنوان انگلیسی Assessment of Microbial Population Changes in the Phytoremediation of Soil Contaminated with Crude Oil
چکیده انگلیسی مقاله Background: Phytoremediation is an effective and cost-effective technique for the treatment of polluted soil. To better implement phytoremediation, it is necessary to know the microbial population variation trend. In the present study, microbial population changes were evaluated in rhizosphere and control soil.Methods: The experimental soil was divided into 5 parts, and was polluted with 0.43, 0.86, 1.9, 4.13, and 8.27% (w/w) concentrations of Total Petroleum Hydrocarbons (TPHs). Microbial population variation and initial crude oil concentration were measured using ‌heterotrophic plate count (HPC) and gas chromatography (GC) methods, respectively.Findings: According to the results, the average microbial population in planted (7.55 log10CFU/g) and with nutrient treatments (7.79 log10CFU/g) were significantly (P < 0.05) higher than the treatments without plants (6.629 log10CFU/g) and without nutrients (6.97 log10CFU/g). Moreover, the maximum microbial populations were observed in treatments polluted with 0.86% (w/w) of TPHs (8.372 log10CFU/g).Conclusion: Due to their micronutrient secretion for bacteria, plants and nutrients can increase the microbial population and efficiency of phytoremediation.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله نادعلی علوی |
دانشیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

مهدی احمدی |
دانشیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز، ایران

نعمت‌اله جعفرزاده |
استاد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز، ایران

خیبر فلاحی‌نژاد |
کارشناسی ارشد، گروه مدیریت محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، اهواز، ایران

مجید هاشمی |
دانشجوی دکتری، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

مریم علمداری |
دانشجوی کارشناسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس کوثر یاسوج، یاسوج، ایران

ايمان پارسه |
دانشجوی دکتری، كميته تحقيقات دانشجويي و گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2955
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/188/article-188-2469207.pdf
کد مقاله (doi) 10.22122/jhsr.v13i3.2955
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات