تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۳، شماره ۳، صفحات ۲۷۱-۲۷۷

عنوان فارسی رابطه نمره شاخص استرین گرمایی و ضربان قلب با اضافه وزن تحت شرایط گرم آزمایشگاهی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: یکی از شاخص‌های ارزیابی میزان استرین گرمایی، نمره شاخص استرین گرمایی (Heat strain scoring index یا HSSI) می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط نمره HSSI و ضربان قلب در افراد دارای اضافه وزن در دو شدت فعالیت سبک و متوسط در شرایط گرم آزمایشگاهی انجام شد.روش‌ها: 35 فرد دارای اضافه وزن و 35 فرد دارای وزن طبیعی در این مطالعه تجربی شرکت کردند. پس از استراحت، شخص به مدت 60 دقیقه یک بار با سرعت 8/2 کیلومتر در ساعت بر روی تردمیل در مواجهه با شرایط خیلی گرم (دمای 37 درجه سانتی‌گراد) و بار دیگر با سرعت 8/4 کیلومتر در ساعت بر روی تردمیل در مواجهه با شرایط گرم (دمای 32 درجه سانتی‌گراد) فعالیت نمود. ضربان قلب هر 2 دقیقه اندازه‌گیری گردید. پرسش‌نامه HSSI در سه مرحله زمانی زمان استراحت، پس از پایان 25 دقیقه فعالیت اول و پس از پایان 25 دقیقه فعالیت دوم تکمیل شد.یافته‌ها: نتایج ضریب همبستگی Pearson نشان داد که در شرایط گرم، بین ضربان قلب فعالیت اول و نمره HSSI (001/0 > P، 50/0 = r) و ضربان قلب فعالیت دوم و نمره HSSI (001/0 > P، 64/0 = r) رابطه خطی مستقیمی وجود داشت. همچنین، ارتباط خطی مستقیمی بین ضربان قلب فعالیت اول و نمره HSSI (001/0 > P، 47/0 = r) و ضربان قلب فعالیت دوم و HSSI (001/0 > P، 64/0 = r) در شرایط خیلی گرم مشاهده شد.نتیجه‌گیری: میانگین ضربان قلب و شاخص HSSI در افراد دارای اضافه وزن در مقایسه با افراد با وزن طبیعی، بالاتر بود و ضربان قلب همبستگی قابل توجهی را با این شاخص نشان داد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ضربان قلب، استرس حرارتی، نمایه توده بدنی، محیط گرم،

عنوان انگلیسی The Relationship between the Heat Strain Score Index and Heart Rate in Overweight Individuals under Warm Laboratory Conditions
چکیده انگلیسی مقاله Background: The Heat Strain Scoring Index (HSSI) is one of the indexes used for evaluating heat strain. The present study was carried out to determine the relationship between HSSI and heart rate in overweight and obese individuals during light and moderate intensity exercise under warm laboratory conditions.Methods: This experimental study was carried out on 35 individuals with normal weight (BMI < 25) and 35 overweight and obese participants (BMI > 25) in a climatic chamber. Each participant was asked to rest. Then, each participant underwent a 60 minute light intensity activity (2.8 kph on a treadmill) while exposed to hot climatic conditions (37 °C). In the next phase, the participants were asked to rest for 30 minutes, and then, undergo a 60 minute moderate activity (4.8 kph on a treadmill) while exposed to warm climatic conditions (32 °C). The participants’ heart rate was measured every 2 minutes. The HSSI questionnaire was completed during the rest, after the first and second 25 minutes of activity.Findings: The Pearson correlation coefficients showed a linear and direct relationship between the HSSI score and heart rate of the first activity (r = 0.50, P < 0.001) and the HSSI score and heart rate of the second activity (r = 0.64, P < 0.001) under the warm climatic conditions. Moreover, the results showed a linear and direct relationship between the HSSI score and heart rate of the first activity (r = 0.47, P < 0.001) and the HSSI score and heart rate of the second activity (r = 0.64, P < 0.001) under the hot climatic conditions.Conclusion: Based on the results of this study, the mean heart rate and mean HSSI score were higher in overweight and obese participants than those with normal weight. Furthermore, there was a significant correlation between heart rate and HSSI.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله سعيد يزدانی راد |
دانشجوی کارشناسی ارشد، کمیته تحقیقات دانشجویی و گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ایران

حبیب‌اله دهقان |
دانشیار، گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ایران

محمد زيندينی |
کارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ایران

ياسر رحيمی |
دانشجوی کارشناسی، کمیته تحقیقات دانشجویی و گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ایران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2391
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/188/article-188-2469205.pdf
کد مقاله (doi) 10.22122/jhsr.v13i3.2391
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات