مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، جلد ۱۴، شماره ۲۷، صفحات ۱۵۹-۱۷۸

عنوان فارسی شناسایی چالش های ورزش قهرمانی ایران در رشته‌های پر مدال المپیکی
چکیده فارسی مقاله هدف این مطالعه، شناسایی و رتبه­بندی مهم­ترین چالش های ورزش قهرمانی ایران در رشته های پر مدال المپیکی و تفاوت دیدگاه ها در این زمینه بود. مطالعه حاضر،  به روش آمیخته اکتشافی و در دو فاز کیفی و کمی و به صورت پی در پی انجام شد: در مرحله اول، با روش نمونه­گیری هدفمند به 19 متخصص حوزه ورزش­ قهرمانی در ایران مراجعه و از طریق مصاحبه عمیق به جمع آوری اطلاعات از آنها پرداخته شد. سپس داده­های حاصل از بیست مصاحبه به روش رمز گذاری گزینشی تجزیه و تحلیل گردید. نتیجه­    گروه­بندی داده­ها، ارائه سیزده عامل ساختاری اثر گذار زیر بود: تجهیزات و امکانات، استعدادیابی و استعدادپروری، مدیریتی، آموزش و مربیان، آموزش و پرورش، رسانه، رویدادهای ورزشی، اقتصادی، دانشگاه و تحقیقات، انگیزش، حمایت قانونی، فرهنگی، سیاسی. در مرحله دوم، پرسشنامه­ای براساس یافته­های مرحله اول و ادبیات موضوع طراحی و پس از  بررسی و تایید ویژگی­های روانسنجی آن بین 260 نفر شامل 151 نفر ورزشکار، 36 نفرمربی، 38 نفرمدیر و 35 نفر هیئت علمی که به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای تعیین شده بودند، توزیع و جمع آوری گردید. سپس از  آزمون  واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی و برای رتبه بندی نظرات از آزمون فریدمن استفاده گردید. یافته ها نشان داد که استعداد­یابی و استعداد پروری، رسانه­ها، اقتصاد، تجهیزات و امکانات، مهمترین چالش ها هستند. همچنین، تفاوت معنی داری بین دیدگاه نخبگان در مولفه های استعداد یابی، رسانه­ها، حمایت قانونی و آموزش و پرورش مشاهده گردید. نقش استعدادیابی و استعدادپروری، رسانه ها، مسائل اقتصادی و تجهیزات و امکانات در موفقیت رشته های ورزشی پر مدال در نتیجه این تحقیق بارز گردید. از این رو، لازم است که متولیان ورزش کشور نسبت به رفع چالش های معرفی شده در این تحقیق اقدام نمایند تا شاهد شکوفایی رشته های پر مدال المپیکی در ایران باشیم.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ورزش قهرمانی، پرمدال المپیکی، خبرگان ورزشی و نخبگان ورزشی،

عنوان انگلیسی Identification of Iran Athletics Challenges in Olympic Medalist Sports
چکیده انگلیسی مقاله The purpose of this research is to identify challenges in the fields of athletics and sports experts and sport elites opinions and priorities about Olympic Medalist Sports. This study used a combination of research methods (qualitative- descriptive) and semi-structured interviews as the methods of measurement. 19 experts in the sports management (athletes, coaches and administrators) were interviewed  on survey phase of the country and sports,. The relative number of the 700 people who were randomly selected 260 subjects. Semi-structured interviews were used to define the research instrument, a questionnaire of 87 questions to prioritize and compare the views of an elite athlete respectively. The validity of the questionnaire was confirmed by experts. Also reliability using Cronbach's alpha (86/0 = α) was confirmed in the interviews and analyzing the data to identify the components and challenges in the navigation through the views and opinions of coding and saturation using spss software. The descriptive statistics of tables, relative frequency, mean and standard deviation and inferential statistical methods for prioritization and the Friedman ANOVA and Scheffe post hoc test were used for comparison of elite opinion. The results of the first study showed the challenge for the championship in the sport in Olympic medalist sports as: facilities, talent, management, training and mentoring, education, mass media, sports, business, academia and research, motivation, support legal, cultural and political. Challenges can be investigated and 87 were identified in these areas. The results of the study showed the role of talent-finding and nurturing talent, media, economy and the challenges of sports equipment Olympic medalist sports champion from the sports elite point of view. According to the elite sports talent in the state, component of challenges in  Olympic medalist sports athletics are the media, education, legal protection, although no significant difference was observed.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی http://faslname.msy.gov.ir/article_42_477c90b58d73023ad0ee736856f92e94.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات