مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، جلد ۱۵، شماره ۳۱، صفحات ۲۱۹-۲۳۷

عنوان فارسی تبیین وضعیت نیازهای شهروندان ارومیه‌ای به ورزش همگانی با توجه به فضاهای ورزشی
چکیده فارسی مقاله هدف این تحقیق، تبیین وضعیت نیازهای شهروندان ارومیه­ای به ورزش همگانی با توجه به فضاهای ورزشی بود. این پژوهش به صورت توصیفی- پیمایشی و میدانی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق را کلیه شهروندان بالای 20 سال شهر ارومیه که حداقل دارای مدرک دیپلم بودند، تشکیل می دادند) 96141(N= و نمونه آماری بر اساس جدول مورگان 368 نفر انتخاب گردید. به منظور جمع آوری داده­ها، از پرسشنامه­ نیازسنجی شهروندان در زمینه ورزش های همگانی مجید حیدری چروده (1390) با پایایی 79/0a­= استفاده شد. روش های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون t مستقل و آزمون تحلیل رگرسیون جندگانه و آزمون فریدمن) در این تحقیق مورد بهره گیری قرار گرفت و نتایج نشان داد که با توجه به مقدار F ، تفاوت معنی‌داری در سطح (05/0P<) بین میانگین مولفه­ های تحقیق در میان شهروندان بر حسب درآمد (40/23F=)، منطقه (6/82F=) و تحصیلات (04/23F=) وجود دارد. همچنین، با توجه به مقدار t، تفاوت معنی‌داری در سطح (05/0P<) بین میانگین مولفه­های تحقیق در میان کارکنان برحسب وضعیت تاهل (1.76-t= ) وجود ندارد، ولی در مورد ویژگی جمعیت شناختی جنسیت (78/4t=) تفاوت معنی‌دار       می باشد. نتایج آزمون فریدمن حاکی از آن بود که ناهمواری سطوح پیاده­رو­ها و دویدن در اولویت اول و نبود فضای مخصوص خانواده­ها و کمبود فضای کافی برای سالمندان به ترتیب در اولویت های دوم و سوم نیازهای شهروندان بود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که مسئولان باید اهتمام کافی و وافی را در زمینه ترجیحات منتج از تحقیق حاضر در زمینه ورزش همگانی  برای ارتقا و رشد کمی و کیفی سلامت شهروندان مبذول نمایند. 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله واژگان کلیدی، نیازها، شهروندان، ورزش همگانی و فضاهای ورزشی،

عنوان انگلیسی Determination of Urmia Citizens` Public Sport Needs, Regarding Sport Areas
چکیده انگلیسی مقاله The study is to clarify the status of sport and the needs of Urmia citizens  to sports spaces. The research was conducted as a descriptive survey and field. The population of the investigation was all over 20 yearold Urmia citizens who had at least a high school degree and 368 samples were chosen based on a Morgan. To collect the data, a questionnaire assessment of citizens in public sports- by Majid Heydari Chrudeh (1390)- with reliability a=0/72was used. This research is descriptive and inferential statistics (t-test and test, regression analysis multiple, Friedman test) was used. The results showed that, given the amount of F, there are significant differences (P < 0/05) between the components of research among the citizens in terms of revenue (F =23.40), regional (F =6. 82) and education (F =23.04). Also according to the t, there is not any significant differences (P < 0/05) between the components of research among employees in terms of marital status (t =-1/76). Yet on the demographic characteristics gender (t =4.78) difference is significant. Friedman test results showed that the unevenness of the sidewalks and running the first priority, and the lack of space for families and not enough space for seniors to second and third, respectively the needs of the citizens. Therefore, it can be concluded that the authorities should adequately note about the result of the research in the field of sport for the development of quantitative and qualitative health of citizens apply.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی http://faslname.msy.gov.ir/article_150_435b6a0c0bec9f3bd7283a030e587186.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات