مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، جلد ۱۵، شماره ۳۱، صفحات ۱۱۳-۱۲۷

عنوان فارسی نگرش نسبت به خودکشی، اوتانازی و مرگ‌هراسی بر حسب نوع دین‌داری ( مطالعه موردی: دانشجویان ۱۹-۲۷ ساله دانشگاه خوارزمی)
چکیده فارسی مقاله امروزه جوانان  به‌ویژه دانشجویان ایرانی تحت تأثیر ویژگی‌ها و عناصر دنیای مدرن قرار گرفته‌اند. ازاین‌رو، نگرش آن‌ها نسبت به خودکشی، اوتانازی و مرگ­هراسی نیز دستخوش تغییر شده است. این مقاله، نگرش آن‌ها پیرامون پدیده‌های مذکور را با توجه به وضعیت دین‌داری‌شان مطالعه می‌کند. مقاله حاضر در پارادایم تفسیرگرایی و با استراتژی استفهامی و روش کیفی صورت گرفته است. داده­های پژوهش با نمونه­گیری هدفمند و نظری و از طریق مصاحبۀ باز و عمیق با هفده دانشجوی 19-27 ساله در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی گردآوری ‌شده است و برای تجزیه‌ و تحلیل اطلاعاتِ به‌دست‌آمده، از روش نظریۀ زمینه­ای استفاده شده است. مطابق با یافته‌های پژوهش، مقولات «دین­داری»، «خانواده» و «نگرش به جهان پس از مرگ» به ترتیب به‌عنوان شرایط علّی، زمینه­ای و مداخله­گر در مقولات پیامدیِ «خودکشی»، «اوتانازی» و «مرگ­هراسی» تأثیرگذارند. برآیند و نتایج تحقیق نشان­دهندۀ محوری بودن نوع دین­داری دانشجویان در نگرش آن‌ها پیرامون مقولات پیامدی مذکور است. ازاین‌رو، مقولۀ کانونی، «نگرش دینی/عرفی پیرامون خودکشی، اوتانازی و مرگ­هراسی» است. با توجه به تغییر نگرش‌ها و ارزش‌های اعتقادی و دینی دانشجویان در سال­های اخیر، لازم است که وضعیت نگرش آن‌ها نسبت به خودکشی، اوتانازی و مرگ­هراسی با توجه به نوع دین­داری آن­ها بیشتر مورد مطالعه قرار بگیرد. همچنین، باید در نظر داشت که فهم مسائل مرگ در جامعه ایران با مسائل حوزۀ دین درآمیخته است که بدون توجه به آن، فهمی کافی و مناسب به دست نمی‌آید.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی A Study on Attitudes to Suicide, Euthanasia and Fear of Death (Case Study: 19-27 Year-old Kharazmi University Students)
چکیده انگلیسی مقاله Nowadays, young people particularly Iranian students are impressed by the features and elements of the modern world. Therefore, attitudes towards suicide, euthanasia and the fear of death have changed. This article studies their attitudes towards these phenomena according to their religiosity. This paper has been done by Interpretivism and interrogative strategy paradigm and qualitative methods. The data were collected from a sample of 19-27 year-old Students that were chosen both purposive and theoretically, through open-ended questions and in-depth interviews. They were analyzed by the application of grounded theory method. Outcomes and results show the centrality of religiosity of the students in their attitude toward suicide, euthanasia and the fear of death. Thus, the central issue is "religious-secular attitude toward suicide, euthanasia and the fear of death". The results show these factors affect the young students  attitudes toward death: Religious status, family and attitude in the hereafter. Moreover, the consequences of these conditions create their attitudes to suicide, euthanasia and the fear of death.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی http://faslname.msy.gov.ir/article_144_ae234b935a8a5017d3984fe4f64b73b7.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات